ת ק נ ו ן   ה ס פ ר י ה
תנאי שיתוף ושימוש בתוכן הדיגיטלי

      על התקנון      אתר הספריה      אחריות וסייגים      שיתוף תוכן דיגיטלי      שימוש בתוכן הדיגיטלי


פרק א': על התקנון

מטרה
אתר הספריה מציע למוסדות מחקר שירות ייחודי של שיתוף הפרסומים הדיגיטליים שבהוצאתם, בגישה פתוחה לציבור בתנאים המוסכמים.
תקנון הספריה נועד להסדיר את המנגנון ותנאי השירות המוצע. כל פעולה של שיתוף ושימוש בתוכן הדיגיטלי באתר הספריה תתבצע על-פי תקנון זה.

הגדרות
אתר הספריה - דין ומידע - ספריה דיגיטלית לכתבי-עת ופרסומי מוסדות מחקר בישראל;
מוסד - מוסד אקדמי \ ממשלתי \ ציבורי המשתף תוכן דיגיטלי שבהוצאתו;
תוכן דיגיטלי - אוסף המסמכים בפורמט PDF.

חופש התקשרות
אין בתקנון זה למנוע התקשרות לביצוע פעולות יזומות לפיתוח עסקי וטכנולוגי של הספריה, בתנאי שלא תפגע בשוויון תנאי שיתוף ושימוש ובמלוא הזכות המוסרית והקניינית של המוסדות בתוכן המופקד.

תיקון
הצעות לתיקון נוסח התקנון יש להעביר במייל למנהלת האתר. על כל תיקון מהותי תישלח לתפוצת המוסדות הודעת מייל להבהרת משמעותו והשלכותיו על פעילות הספריה.

בוררות
תלונות על הפרת תנאי התקנון או על נזק שנגרם על-ידי אתר הספריה ידונו במסגרת הליך גישור \ בוררות.

פרק ב': אתר הספריה

שם האתר ופרטי התקשרות
שם האתר: 'דין ומידע - ספריה דיגיטלית לכתבי-עת ופרסומי מוסדות מחקר בישראל'
כתובת אינטרנט: www.din-online.info
מייל: safran@din-online.info

מטרה
במטרת הספריה להקים משאב רב-תחומי של פרסומי מוסדות מחקר המובילים בישראל בגישה פתוחה לציבור, בתנאים המוסכמים.

זכות יוצרים
מלוא זכות היוצרים בתוכן המופקד הינו - כפי שצוין בתאורת על גבי התוכן האמור.
להקמה והפעלת אתר הספריה ישמשו כלי תכנה ושפות קוד פתוח לבניית אתרים ולניהול תוכן דיגיטלי באינטרנט.

שירות שיתוף וניהול תוכן דיגיטלי
אתר הספריה יספק למוסד שטח שיתוף פרסומי מחקר שבהוצאתו ויעמיד לרשותו שירות ניהול מדף התוכן הדיגיטלי. השירות יכלול עריכת רשימת הפרסומים, בציון פרטים, כגון: כותר מדויק, סדרה, שם מחבר \ עורך , מועד הוצאה. לרשומת פריט יצורף עותק הפרסום המקורי בפורמט PDF. עמוד הפרסומים יכיל שם המוסד והפניה בולטת לאתר הבית. שטח הפרסום בשולי העמוד ישמש להפצת מודעות ותוכן נלווה על פעילות המוסד.
התשתית העיונית של הספריה זמינה לקידום תכניות הוראה ומחקר ולעידוד דיון ציבורי בנושאים אקטואליים. ניתן לפנות אלינו עם כל הצעה ובקשה לתמיכה או שיפור השירות.

תוקף השירות והפסקתו
השירות יינתן ללא תשלום וללא התחייבות, ותוקפו - כל עוד לא התקבלה הודעה של המוסד או של הספריה על הפסקתו או הגבלתו. למוסד שמורה הזכות להסיר את העמוד שלו, או חלקים ממנו, וזאת בכל עת ובלי צורך בהסבר, תוך 48 שעות ממועד שליחת ההודעה למנהלת האתר. לאתר הספריה שמורה הזכות להפסיק את השירות למוסד, זמנית או תמידית, בכל עת. הודעה על הפסקת השירות תכלול פרטים על נסיבות ועל מועד הסרת התוכן המופקד מאתר הספריה.

זמינות ונגישות
אתר הספריה זמין לכל המעוניין ובכל עת, למעט תקלות בלתי צפויות ותחזוקה שוטפת. נגישות האתר תלויה בהגדרות הדפדפן ומסך המשתמש [סגנון וגודל האותיות, אפיוני תמונה, גווני צבע, צליל, זמינות תכנה, וכו']

יחסי ציבור
הספריה תפיץ מידע על פעילותה לגופים ציבוריים ופרטיים ובערוצי תקשורת מקובלים. מידע על פעילות יכלול פרטים חיוניים להרחבת מודעות הציבור על אוצרות המחקר העומדים לרשותו ולעידוד שיתוף ושימוש בתוכן הדיגיטלי.
פרטי המידע יופצו בהתאם לנסיבות ויעדי הפניה, והם: מטרות, אוספים, מוסדות משתתפים, תנאי שירות, תכניות פיתוח עסקי וטכנולוגי, אירועים, פרסומים חדשים, דרכי התקשרות, וכו'.
לא יופצו פריטי התוכן הדיגיטלי, מלבד הצגתם בעמוד ייעודי בספריה, אלא לבקשת המוסד או בהסכמתו.

פרק ג': אחריות וסייגים

אחריות ספק השירות
מנהלת האתר אחראית על הפעלת המתחם ומתן שירותי שיתוף, ניהול ושימוש בתוכן הדיגיטלי, בהתאם לתנאי תקנון זה.

חופש הביטוי
הספריה תתמוך בחופש הביטוי וחופש אקדמי, בדרך בניית משאב פרסומי מחקר רב-תחומי הפתוח לעיון הציבור, בתנאים המוסכמים.

מניעת הונאה
הספריה תמנע כל ניסיון של התערבות בפעילותה לצורך הונאה או פגיעה באמון הציבור בה, במישרין או בעקיפין.

מניעת לשון הרע
לא יופקד תוכן, כאשר קיים בו חשש הוצאת "לשון הרע", הסתה או תוכן פוגעני אחר, לפרשנותם בדין הישראלי.

פרטיות
צוות הספריה יגן על פרטיותם של הפונים אליה. לא יימסרו פרטים אישיים וכל פרט אחר שאינו נועד להפצה.

שוויון
הספריה תקפיד על שוויון בתנאי שיתוף ושימוש בתוכן דיגיטלי, באמצעות גיבוש ויישום קריטריונים אחידים.

הגבלת האחריות
הגבלת אחריות אתר הספריה נעוצה בנסיבות שונות, לרבות:

סטטוס ארגוני -
הפעלת האתר לטווח ארוך מותנת בהתאגדות ופיתוח עסקי וטכנולוגי, בכפוף לתנאי תקנון זה.

אישורים -
עיכוב אישורים לשיתוף תוכן עשוי להוות מחדל לפעילות הספריה וחשיפת משאביה לקהל היעד.

תוכן פוגעני -
הספריה לא תישא באחריות על לשון הרע או כל תוכן פוגעני (במידה ויתגלה) בתוכן המופקד. התוכן המזיק יוסר ממאגר הספריה בהקדם האפשרי.

שימוש חריג -
הספריה לא תישא באחריות בגין שימוש חריג (במידה ויתגלה) בתוכן המופקד. שימוש חריג הינו כל שימוש שלא על-פי תנאי תקנון זה.

פרק ד': שיתוף תוכן דיגיטלי

מנגנון שיתוף תוכן דיגיטלי
הספריה תפנה למוסד בדואר אלקטרוני בהצעה לשתף את פרסומי המחקר שבהוצאתו, בצורתם המקורית, כפי שמופיעים באתר האינטרנט של המוסד.
להצעה יצורף קישור למדף הפרסומים המוצע - להדגמה. קיבל המוסד הצעה לשיתוף תוכן דיגיטלי, ישיב במייל חוזר למנהלת האתר באישור, דחייה או בקשת מידע נוסף.

שפות, פורמט וניסוח
התוכן הדיגיטלי מופקד בספריה בפורמט PDF, בעברית או באנגלית, וניסוחו בהתאם לדרישות הכתיבה האקדמית בישראל.

תמונות
לא יצורפו תמונות מקור המוגנות בזכות יוצרים, מלבד תמונות השער של פרסומים נבחרים, בהפניה למדף פרסומי המוסד בספריה.

עדכון \ הוספה \ מחיקה
בקשות והצעות לעדכון, הוספה ומחיקת תוכן מתקבלות באמצעות שליחת הודעה במייל למנהלת האתר.

פרק ה': שימוש בתוכן הדיגיטלי

משתמשים
משאבי הספריה זמינים למבקרים רשומים ואנונימיים המעוניינים בפרסומי מחקר בתחומי עיסוקם.

מטרות השימוש
התוכן הדיגיטלי בספריה זמין למטרות השימוש ההוגן, להגדרתן בסעיף 19 לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, כגון: לימוד עצמי וקבוצתי, שילוב בהוראה ומחקר, סיקור, פרשנות ובקורת, וכו.

שימוש מותר
מותר לבצע בתוכן הדיגיטלי פעולות, כגון: עיון, הורדה ושמירה במחשב אישי; הדפסה והפצה לקבוצה מוגבלת; אזכור בציון פרטי המקור; וכדומה.

שימוש באישור המוסד
לביצוע פעולות מסוימות בתוכן הדיגיטלי נדרש אישור בכתב של בעלי זכות היוצרים, והן: אחסון באתרי שיתוף תוכן \ רשתות חברתיות, שילוב קטעים נרחבים בהוראה או בעבודות אקדמיות, עיבוד והעברה לפורמט אחר (לדוגמה, הכנת מצגת), תרגום לצורך הפצה, וכדומה. בכל פעולה מהסוג האמור יש לפנות לבעלי הזכות, כפי שצוין על גבי התוכן האמור, לתיאום כוונות וקבלת אישורו.

שימוש פסול
פסול כל שימוש בתוכן דיגיטלי החורג מתנאי השימוש ההוגן, לרבות: גזירות, סילופים וגניבות תוכן, העתקה והפצה לא מידתית, אזכור ללא ציון פרטים, מסחר במסמכים, במישרין או בעקיפין, וכדומה.

מוקד פניות
הספריה מפעילה מוקד פניות בכל עניין הקשור לתנאי שיתוף ושימוש בתוכן הדיגיטלי ובכל עניין הקשור לפעילותה בכתובת: safran@din-online.info