מי ומי במחקר הציבורי בישראל?
אתרו ופרסמו בספריה הדיגיטלית מאמרים וחידושי מחקר רב-תחומי בנושאים אקטואליים.
מאגר הספריה מכיל אוסף מקיף של כתבי-עת ופרסומי מוסדות מחקר המובילים בישראל, בצירוף הפניה למקור הפרסום וקבצי תוכן לצפיה מיידית.
הספריה נועדה להרחיב את מודעות הציבור על חידושים ומקורות המחקר הרב-תחומי העומדים לרשותו, ולסייע למוסדות המשתתפים בגיבוי והפצת מידע ופרסומים דיגיטליים.


  מחקרי מדיניות

ספר החברה הערבית
על נתוניך ירושלים
שנתון מנהל התכנון
פרויקטים בשיתוף המגזר
הפרטי ברשויות מקומיות
בסיסים זרים במזרח
התיכון


  כתבי עת בספריה

בין הקטבים
ביטחון סוציאלי
'המשפט' ברשת:
זכויות אדם
המשפט
הדין והדיין
עדכן אסטרטגי  בפוקוס: מחקר חברתי וכלכלי
זכרונות דיגיטליים
איגוד האינטרנט הישראלי
מסמך זה הוכן לבקשת איגוד האינטרנט הישראלי ובמימונו בשיתוף עם אוניברסיטת תל-אביב, כחלק מאחריות האיגוד לשימור החופש ברשת. במסגרת זאת, רואה איגוד האינטרנט הישראלי חשיבות בשימור יכולתו של כל פרט להיות אחראי לפרטיותו ולאופן שבו נעשה שימוש במידע האישי שלו או במידע אותו הוא מייצר, במהלך חייו ושנשאר ברשת לאחר מותו...

מבט על ערי הפיתוח: 1972 - 2016
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
מסמך זה נכתב לבקשתו של חבר הכנסת מאיר כהן, לרגל ציון יום ההוקרה לעיירות הפיתוח. המסמך מציג נתונים שונים על מצבן של ערי הפיתוח במהלך העשורים האחרונים בתחומים כגון אוכלוסייה, חינוך, דיור, גיוס לצבא, תעסוקה ותקציבים. המסמך מתבסס בעיקרו על עיבוד של מרכז המחקר והמידע של הכנסת לנתוני הרשויות המקומיות המפורסמים על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, וכן לנתוני משרדים ממשלתיים שונים.
רקטות: השפעותיו של איום טרור על שוק הדיור
בנק ישראל - מחלקת מחקר
בודה זו בוחנת את העלויות הכלכליות של סכסוך באמצעות ניסוי ייחודי. אנו מנתחים את ההשפעות של מתקפת הרקטות המסיבית על צפון ישראל שניחתה בהפתעה במהלך מלחמת לבנון השנייה ב-2006 ושל האיום המתמשך הנשקף ממאגר הרקטות הגדל של ארגון חיזבאללה על שוק הדיור, על שוק העבודה ועל דפוסי ההגירה הפנימית וההתמיינות..
העלייה מברית-המועצות לשעבר: תמונת מצב
בשוק העבודה

מרכז אדוה - מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל
מסמך זה בא לבדוק את מעמדם בשוק העבודה של עולים... כיום, 2016 ,רבע מאה לאחר בואם. הנתונים לקוחים מתוך סקרי הוצאות משקי הבית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, והם מציגים השוואה בין שתי נקודות זמן: 2006 ו-2016 — השנה האחרונה עבורה יש בידינו נתונים מלאים.ארועים והודעות
'דין ומידע' באתר הספריה הלאומית

מדור מאגרי מידע באתר הספריה הלאומית עוסק במגוון הנושאים: לשון וספרות עברית, תולדות ישראל, חוק ומשפט, חינוך, תרבות, ועוד. לבקשתנו שולבה לאוסף הפניה למאגר 'דין ומידע' כמשאב מידע חשוב לחידושי המחקר הציבורי בישראל.
שימוש הוגן בתוצרת המחקר הציבורי בישראל

ספריית 'דין ומידע' הוקמה במטרה לשמש מרחב ציבורי פתוח לשיתוף כתבי עת ופרסומים דיגיטליים של מוסדות מחקר רב-תחומי המובילים בישראל. הספריה פועלת על-פי התקנון המוסכם לגבי תכנים, מבנה, ניהול ותנאי השימוש במאגר המחקרים. לקוח חדש? מומלץ לעיין בתקנון הספריה לפני קבלת השירות.