דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» בנק ישראל - חטיבת המחקר

בנק ישראל - חטיבת המחקר

המדור מציג מחקרים נבחרים לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר בנק ישראל.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף. לסינון הקישו מונח בשדה החיפוש שלהלן.
בקרו באתר הפרסום המקורי להרחבה על חידושים ופרסומים נוספים.

--
דיווידנדים מרווחים בלתי ממומשים והסיכון לחדלות פירעון
כתיבה: אילנית גביוס, אסתר חן , נדב שטינברג
סדרת מאמרים לדיון 2017.05, 06-2017
פונקציית הצריכה הפרטית בישראל
כתיבה: ארנון ברק
סדרת מאמרים לדיון 2017.04, 06-2017
התפתחות ההשכלה בישראל ותרומתה לצמיחה ארוכת הטווח
כתיבה: איל ארגוב
סדרת מאמרים לדיון 2016.15, 12-2016
השפעת קרבה לאתרים סלולריים על מחירי הדירות בישראל
כתיבה: דוד ג'נסוב, אלעד דה-מלאך, זוסמן אסף, זוסמן נעם
סדרת מאמרים לדיון 2016.14, 12-2016
האם נפגעה אמינותה של מדיניות יעד האינפלציה?
מחירי הנפט, הביקוש העולמי המצרפי והציפיות לאינפלציה במהלך המשבר הפיננסי העולמי

כתיבה: אסנת זהר, נתן זוסמן
סדרת מאמרים לדיון 2016.14, 12-2016
מחזורים פיננסיים וריאליים בישראל על פי גישתם של et al. Borio
כתיבה: אנה דניאלי
סדרת מאמרים לדיון 2016.11, 12-2016
החשיפה לחו"ל של החברות הציבוריות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב
כתיבה: שניר אפק, נדב שטינברג
סדרת מאמרים לדיון 2016.10, 07-2016
ממדי הפשיעה בישראל בשנים 1990-2010, תוך התמקדות בחברה הערבית
כתיבה: נעם זוסמן, יונתן וודבריג', סאמי מיעארי
סדרת מאמרים לדיון 2016.02, 06-2016
אמידת גמישות הביקוש לדירות ביחס למחיר בישראל
כתיבה: נילי בן טובים
סדרת מאמרים לדיון 2016.08, 05-2016
ביזור הכנסות, פיקוח ממשלתי וכלכלת בחירות: לקחים מהשלטון המקומי בישראל
כתיבה: טושיאנתאן באסקרן , סבסטיאן בלס, ברנדר עדי, יניב ריינגוורץ
סדרת מאמרים לדיון 2016.07, 04-2016
מבחן לבועה במחירי המניות כאשר חלוקת הדיווידנד אינה רציפה: יישום על שוק המניות הישראלי
כתיבה: מיטל גראם, איתמר כספי
סדרת מאמרים לדיון 2016.06, 03-2016
על מקורות הפערים המגדריים בהון אנושי:ההשלכות של הטיות סטריאוטיפיות של מורים בטווח הקצר ובטווח הארוך
כתיבה: אדית זנד, ויקטור לביא
סדרת מאמרים לדיון 2016.02, 02-2016
משברי מטבע ושער החליפין הריאלי
כתיבה: רוני פריש
סדרת מאמרים לדיון 2016.01
מדיניות פעילה בשוק העבודה: השפעת התכנית 'מעגלי תעסוקה' על קבלת גמלאות
כתיבה: ליאור בראון
סדרת מאמרים לדיון 2015.08, 11-2015
שער החליפין האפקטיבי בישראל
כתיבה: ליאור גאלו, עמית פרידמן
מועד הפרסום: 10-2015
ההשפעות של מיסוי רווחי ההון על תמחור הנכסים הפיננסיים
כתיבה: רועי שטיין
סדרת מאמרים לדיון 2015.06, 08-2015
ערוצי התמסורת משער החליפין למדד המחירים לצרכן: מבט ענפי על הרכיב הסחיר במדד
כתיבה: דנה אורפייג
סדרת מאמרים לדיון 2015.04, 07-2015
השפעתן של המדיניות הפיסקלית והמוניטרית בישראל,ושל הכלכלה הגלובלית, על התשואות הריאליות של האג"ח הממשלתיות בישראל: בחינה מחודשת לאחר עשור
כתיבה: ברנדר עדי, ריבון סיגל
מועד הפרסום: 12-01-2015
הוראות רגולטוריות בתחום יחסי בנק-לקוח שנת 2014
מועד הפרסום: 01-2015
מאיפה הכסף ? רכישת דירות ומימונן: ניתוח באמצעות נתוני סקר הוצאות משקי הבית, 2004 עד 2011
כתיבה: יואב פרידמן, סיגל רבון
מועד הפרסום: 12-2014
ההשפעה של שינויים בשיעורי המס על גביית המסים בישראל
כתיבה: ברנדר עדי, פוליצר ערן
מועד הפרסום: 12-2014
סגרגציה של תלמידים בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים
כתיבה: בלס נחום, זוסמן נעם, צור שי
מועד הפרסום: 12-2014
התפתחות השכר במגזר הציבורי והקשרים בינו לבין השכר במגזר הפרטי
כתיבה: מזר יובל
מועד הפרסום: 08-2014
הגורמים לתאונות דרכים בכבישים בין-עירוניים בישראל
כתיבה: ליאור בראון, נעם זוסמן, רן שהרבני
סדרת מאמרים לדיון 2014.04, 08-2014
שינויים באינדיקטורים של המשק הישראלי בהשוואה למדינות OECD
כתיבה: דניאל רוזמן
מועד הפרסום: 08-2014
מדיניות הממשלה ביחס להורים צעירים
כתיבה: סטרבצ'ינסקי מישל, ברנדר עדי
סדרת מאמרים לדיון 2014.02, 04-2014
מדידת השתנותם של מחירי הדירות בגישת הרכישות החוזרות
כתיבה: יוסי יכין, נעם זוסמן ,נילי בן טובים
מועד הפרסום: 02-2014
נשים ערביות בשוק העבודה בישראל: מאפיינים וצעדי מדיניות
כתיבה: ערן ישיב, ניצה (קלינר) קסיר
סדרת מאמרים לדיון 2012.05, 03-2012