דוחות מחקר תקופתיים

שם הדוחהמו"לשנות הוצאה
איומים בתחום התכנון והבנייה בשמירה על השטחים הפתוחיםהחברה להגנת הטבע2013 - 2009
אנשים עם מוגבלות בישראלמאיירס-ג'וינט-ברוקדייל 2017
בין הציבורי לפרטי: הפרטות והלאמות בישראלמכון ון ליר בירושלים2014 - 2011
בית המשפט העליון: סיכום פסקי דין מרכזיים לשנת המשפט.. [סיכום שנתי]הרשות השופטת2014 - 2018
בריאות וסביבה בישראלהקרן לבריאות וסביבה2017 - 2014
דוח מצב הטבעהמארג - התוכנית הלאומית להערכת מצב הטבע 2016 - 2011
דוח מצב היםצלול עמותה לאיכות הסביבה2017 - 2011
דוח מצב המדינהמרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל2017 - 2014
דוח מצב המדע בישראלהאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים2016 \ 2013
דו"ח מצב הצעירים התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל2017
דוח פני החברה בישראלהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה2017 - 2008
ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחיהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה2016 - 1989
הערכה אסטרטגית ימית רבתי לישראל מרכז חיפה למחקרי מדיניות ואסטרטגיה ימית2018 - 2015
הערכה אסטרטגית לישראלהמכון למחקרי ביטחון לאומי2017 - 2010
התכנית להטמעת שוויון מגדרי ברשויות המקומיות מרכז אדוה - מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל 2017 - 2013
זכויות האדם בישראל - תמונת מצבהאגודה לזכויות האזרח2017 - 2008
יהודים ישראלים - דיוקןקרן אבי חי2000 \ 2009
לקט ניתוחי מדיניות וסוגיות מחקריותבנק ישראל - חטיבת המחקר2018-
מדד הביטחון האישי: אלימות, פשיעה ושיטור ביישובים הערביםיוזמות קרן אברהם2017
מדד הדמוקרטיה הישראליתהמכון הישראלי לדמוקרטיה2017 - 2003
מדד המגדר: אי־שוויון מגדרי בישראלמרכז שוות, מכון ון ליר בירושלים2016 - 2013
מחקר ופיתוח עסקיהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה2014 - 2010
ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתיהמוסד לביטוח לאומי2017 - 2007
מערכת ההשכלה הגבוהה בישראלהמועצה להשכלה גבוהה2016 - 2012
מצב איכות האוויר בישראלהמשרד להגנת הסביבה2016
נשים ומשפחה בישראלמרכז רקמן - המרכז לקידום מעמד האישה2016
ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסייה, חברה, כלכלה מכון ון ליר בירושלים 2017 - 2012
עובדים, מעסיקים ועוגת ההכנסה הלאומית - דו"ח שנתי מרכז אדוה - מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל2017 - 2005
על נתוניך ירושלים - מצב קיים ומגמות שינוי מכון ירושלים לחקר ישראל2018 - 2011
קשישים בישראל: שנתון סטטיסטימשאב - מאגר המידע הארצי לתכנון בתחום הזיקנה 2014 - 2009
שנתון העמותות בישראלאנפיטק עמותה למען עמותות 2014 - 2012
תכנית ימית לישראלהמרכז לחקר העיר והאיזור, טכניון חיפה 2015
תמונת מצב חברתית - דו"ח שנתימרכז אדוה - מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל 2015 - 2005