דוחות מחקר תקופתיים

שם הדוחשנות הוצאה
איומים בתחום התכנון והבנייה בשמירה על השטחים הפתוחים
החברה להגנת הטבע
2013 - 2009
אנשים עם מוגבלות בישראל
מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל
2017
בין הציבורי לפרטי: הפרטות והלאמות בישראל
מכון ון ליר בירושלים
2014 - 2011
בית המשפט העליון: סיכום פסקי דין מרכזיים לשנת המשפט.. [סיכום שנתי]
הרשות השופטת
2014 - 2018
בני 65+ בישראל. שנתון סטטיסטי
מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל
2017-2009
בנק ישראל - מבט סטטיסטי2018 - 2014
בריאות וסביבה בישראל
הקרן לבריאות וסביבה
2017 - 2014
דוח מצב הטבע
המארג - התוכנית הלאומית להערכת מצב הטבע
2016 - 2011
דוח מצב הים
צלול עמותה לאיכות הסביבה
2017 - 2011
דוח מצב המדינה
מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
2017 - 2014
דוח מצב המדע בישראל
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
2016 \ 2013
דו"ח מצב הצעירים
התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל
2017
דוח פני החברה בישראל
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
2017 - 2008
ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
2016 - 1989
הערכה אסטרטגית ימית רבתי לישראל
מרכז חיפה למחקרי מדיניות ואסטרטגיה ימית
2018 - 2015
הערכה אסטרטגית לישראל
המכון למחקרי ביטחון לאומי
2017 - 2010
התכנית להטמעת שוויון מגדרי ברשויות המקומיות
מרכז אדוה - מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל
2017 - 2013
זכויות האדם בישראל - תמונת מצב
האגודה לזכויות האזרח
2017 - 2008
יהודים ישראלים - דיוקן
קרן אבי חי
2000 \ 2009
לקט ניתוחי מדיניות וסוגיות מחקריות
בנק ישראל - חטיבת המחקר
2018-
מדד הביטחון האישי: אלימות, פשיעה ושיטור ביישובים הערבים
יוזמות קרן אברהם
2017
מדד הדמוקרטיה הישראלית
המכון הישראלי לדמוקרטיה
2018 - 2003
מדד המגדר: אי־שוויון מגדרי בישראל
מרכז שוות, מכון ון ליר בירושלים
2016 - 2013
מחקר ופיתוח עסקי
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
2014 - 2010
ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי
המוסד לביטוח לאומי
2017 - 2007
מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל
המועצה להשכלה גבוהה
2016 - 2012
מצב איכות האוויר בישראל
המשרד להגנת הסביבה
2016
נשים ומשפחה בישראל
מרכז רקמן - המרכז לקידום מעמד האישה
2016
ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסייה, חברה, כלכלה
מכון ון ליר בירושלים
2018 - 2012
עובדים, מעסיקים ועוגת ההכנסה הלאומית - דו"ח שנתי
מרכז אדוה - מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל
2017 - 2005
על נתוניך ירושלים - מצב קיים ומגמות שינוי
מכון ירושלים לחקר ישראל
2018 - 2011
שנתון העמותות בישראל
אנפיטק עמותה למען עמותות
2014 - 2012
תכנית ימית לישראל
המרכז לחקר העיר והאיזור, טכניון חיפה
2015
תמונת מצב חברתית
מרכז אדוה - מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל
2015 - 2005