דין ומידע: ספריה דיגיטלית לכתבי עת ופרסומי מחקר משפטי ובינתחומי

דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» מנהל התכנון

iplan.gov.il

מנהל התכנון, משרד האוצר

העמוד מציג דוחות ומדריכים נבחרים לעיון הציבור, כפי שמופיעים באתר המינהל.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר המקור להרחבת המידע, חידושים ופרסומים נוספים.

שנתון התכנון, 2017 - 2011
שנתון התכנון לשנת 2017 מסכם את הפעילות השנתית של מוסדות התכנון ברמה הארצית והמחוזית וגופי הסמך שלהם (מינהל התכנון ולשכות התכנון המחוזיות). שנתון זה הוא השביעי במספר ועוסק בתכניות שאושרו, קודמו וטופלו בשנת 2017. השנתון נועד להגביר את השקיפות של פעילות מנהל התכנון ולאפשר דיון ציבורי פתוח.
מדריך להקצאת שטחים לצרכי ציבור
החלטת ממשלה מס' 369 [דר\5], 12.6.2013 - מצגת
מועד הפרסום: 09-2016
מדריך זה מצטרף לשורת מדריכים שפורסמו בעבר, ושנועדו להגדיר את מכסת השטחים הנדרשים להקצאה לצורכי ציבור בתוכניות.
מטרתו העיקרית של המדריך היא לשמש כלי עזר למתכנן ולמוסד התכנון לעת גיבוש תוכנית וקידומה בהליך הסטטוטורי. בנוסף, מיועד המדריך לשמש כלי עזר בידי הרשות המקומית לצורך ניהול שוטף של שטחי הציבור שברשותה, וזאת לעת תכנונם, מימונם והקמתם בפועל.
דו"ח יישום תמ"א 38 לשנת 2015
מועד הפרסום: 09-2016
דגשים מרכזיים לרפורמה בתכנון ובנייה: תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, מה' 2
כתיבה: בינת שוורץ מילנר
מועד הפרסום: 07-2014