דוחות מחקר תקופתיים

שם הדוחמקום הוצאהגליונות בספריה
איומים בתחום התכנון והבנייה בשמירה על השטחים הפתוחיםהחברה להגנת הטבע2013 - 2009
אנשים עם מוגבלות בישראלמאיירס-ג'וינט-ברוקדייל 2017
בין הציבורי לפרטי: הפרטות והלאמות בישראלמכון ון ליר בירושלים2014 - 2011
בית המשפט העליון: פסקי דין מרכזיים.. [סקירה דו-שנתית]הרשות השופטת2014 - 2017
דוח מצב הטבעהמארג - התוכנית הלאומית להערכת מצב הטבע 2016 - 2011
דוח מצב היםצלול עמותה לאיכות הסביבה2017 - 2011
דוח מצב המדינהמרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל2016 - 2014
דוח מצב המדע בישראלהאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים2016 \ 2013
דו"ח מצב הצעירים: חוברת תרשימים על צעירים, השכלה גבוהה ותעסוקה בישראל התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל2017
דוח פני החברה בישראלהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה2016 - 2008
הערכה אסטרטגית לישראלהמכון למחקרי ביטחון לאומי2016 - 2010
התכנית להטמעת שוויון מגדרי ברשויות המקומיות מרכז אדוה - מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל 2015 - 2013
זכויות האדם בישראל - תמונת מצבהאגודה לזכויות האזרח2016 - 2008
מדד הדמוקרטיה הישראליתהמכון הישראלי לדמוקרטיה2015 - 2003
מדד המגדר: אי־שוויון מגדרי בישראלמרכז שוות, מכון ון ליר בירושלים2016 - 2013
מחקר ופיתוח עסקיהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה2013 - 2010
ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתיהמוסד לביטוח לאומי2015 - 2007
מערכת ההשכלה הגבוהה בישראלהמועצה להשכלה גבוהה2016 - 2012
ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסייה, חברה, כלכלה מכון ון ליר בירושלים 2016 - 2012
עובדים, מעסיקים ועוגת ההכנסה הלאומית - דו"ח שנתי מרכז אדוה - מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל2015 - 2005
על נתוניך ירושלים - מצב קיים ומגמות שינוי מכון ירושלים לחקר ישראל2015 - 2011
קשישים בישראל: שנתון סטטיסטימשאב - מאגר המידע הארצי לתכנון בתחום הזיקנה 2014 - 2009
שנתון העמותות בישראלאנפיטק עמותה למען עמותות 2014 - 2012
תכנית ימית לישראלהמרכז לחקר העיר והאיזור, טכניון חיפה 2015
תמונת מצב חברתית - דו"ח שנתימרכז אדוה - מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל 2015 - 2005