דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» מרכז אדוה

מרכז אדוה - מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל


תקציב המדינה ופערים חברתיים

המדור מציג מחקרים נבחרים לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר המרכז.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף. בקרו באתר מרכז אדוה להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.
-
העלייה מברית-המועצות לשעבר: תמונת מצב בשוק העבודה
כתיבה: אביב ליברמן
מועד הפרסום: 05-2018
מסמך זה בא לבדוק את מעמדם בשוק העבודה של עולים... כיום, 2016 ,רבע מאה לאחר בואם. הנתונים לקוחים מתוך סקרי הוצאות משקי הבית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, והם מציגים השוואה בין שתי נקודות זמן: 2006 ו-2016 — השנה האחרונה עבורה יש בידינו נתונים מלאים.
האופציה הציבורית בדיור: דיור ציבורי אוניברסלי כמענה למשבר הדיור בישראל
כתיבה: שלמה סבירסקי, ירון הופמן-דישון
מועד הפרסום: 11-2017
מסמך זה מציג הצעה להתמודדות עם משבר הדיור באמצעות יצירת אופציה ציבורית, שעיקרה יוזמה ממשלתית לבניית דירות מגורים המיועדות לשכירות לטווח ארוך במחירים שבהישג־יד של כלל האוכלוסייה...
רכש ציבורי מקומי – איפה הנשים?
כתיבה: נוגה דגן-בוזגלו
מועד הפרסום: 11-2017
מסמך זה עוסק בקידום השתתפות עסקים בבעלות נשים ברכש ציבורי מקומי - קניית שירותים ומוצרים על ידי הרשויות המקומיות וגופים ציבוריים בבעלותן כגון תאגידים עירוניים וחברות כלכליות. זאת כחלק מהתפיסה של הטמעת חשיבה מגדרית במדיניות הציבורית ובהקצאת כספי ציבור באופן שוויוני יותר, ותוך מתן מענה למאפיינים ולצרכים הייחודים לעסקי נשים. מדובר באפיק לחיזוק כוחן הכלכלי של נשים כמו גם בצורך בהגברת השוויון בגישה לרכש מקומי.
הכיבוש: מי משלם את המחיר. השפעות הכיבוש על הכלכלה והחברה בישראל
כתיבה: שלמה סבירסקי, נוגה דגן-בוזגלו
מועד הפרסום: 06-2017
מסמך זה מבקש להעשיר את הדיון הציבורי באמצעות הצבעה על הקשר בין המתרחש משני צדי הקו הירוק, וזאת תוך התמקדות בכמה מן ההשלכות החברתיות והכלכליות העיקריות של הכיבוש בפרט ושל הסכסוך הישראלי־פלסטיני בכלל.
הערות על הניתוח המגדרי של תקציבי משרדי הממשלה לשנים 2018-2017
כתיבה: יעל חסון
מועד הפרסום: 02-2017
החלטה 2084 שקיבלה הממשלה באוקטובר 2014 קבעה כי יש לבצע ניתוח מגדרי של תקציב המדינה. במסגרת ההחלטה הוטל על כל משרדי הממשלה ויחידות הסמך להציג ניתוח מגדרי של תקציביהם...
עסק משלה: עידוד עסקים קטנים בבעלות נשים בישראל ובמדינות המפותחות..
כתיבה: נוגה דגן-בוזגלו
מועד הפרסום: 12-2016
הטוב האפשרי: קווים למדיניות סוציאל-דמוקרטית ישראלית
שלמה סבירסקי
מועד הפרסום: 11-2016
איפה החצי השני? בני הנוער שאינם זכאים לתעודת בגרות
כתיבה: שלמה סבירסקי, אתי קונור-אטיאס, נוגה דגן-בוזגלו
מועד הפרסום: 08-2016
שירותי רווחה לצעירות בישראל: בחינה של מודל ההפעלה והתקצוב
כתיבה: נוגה דגן-בוזגלו, יעל חסון
מועד הפרסום: 06-2016
30 שנה למהפכה הניאו-ליברלית בישראל. חוברת מסכמת בעקבות כנס לציון 30 שנה לתוכנית החירום לייצוב המשק
מועד הפרסום: 05-2016
פערי שכר מגדריים בישראל - תמונת מצב 2015
כתיבה: נוגה דגן-בוזגלו, יעל חסון
סדרה ומועד הפרסום: שוות ערך - לקידום שכר שווה, 12-2015
פערים במצב הבריאות ובשירותי בריאות
מועד הפרסום: 11-2015
תקציב המדינה - דרוש חיזוק של 'האופציה הציבורית'. הערות על הצעת התקציב לשנים 2016-2015
מועד הפרסום: 10-2015
ממגורים לנדל"ן: ההשלכות של הצטברות העושר בידי מעטים על שוק הדיור
כתיבה: שלמה סבירסקי, ירון הופמן-דישון
מועד הפרסום: 09-2015
נטל הסכסוך הישראלי-פלסטיני 2015
כתיבה: שלמה סבירסקי, ירון הופמן-דישון
מועד הפרסום: 04-06-2015
קידום שכר שווה לנשים וגברים במקום העבודה. מדריך למעסיק\ה
מועד הפרסום: 28-04-2015
מדיניות לצמצום פערי שכר מגדריים - מבט בינלאומי
כתיבה: נוגה דגן-בוזגלו, יעל חסון
מועד הפרסום: 11-2014
עצמאים בישראל: 1983, 1995, 2008
עריכה: שלמה סבירסקי, אריאן אופיר
מועד הפרסום: 11-2014
פערי שכר מגדריים בישראל
כתיבה: נוגה דגן-בוזגלו, יעל חסון, אריאן אופיר
מועד הפרסום: 05-2014
נשים בנות 60 ומעלה בשוק העבודה: דפוסי עבודה, תעסוקה ושכר
כתיבה: נוגה דגן-בוזגלו, אתי קונור אטיאס, אריאן אופיר
מועד הפרסום: 03-2014
יותר כבישים, יותר גודש: על מדיניות התיקצוב של תשתיות תחבורה בישראל, 2000-2012
כתיבה: עדי סופר
מועד הפרסום: 06-2013
אי שוויון ואי שקיפות: על תקציב החינוך בישראל
כתיבה: שלמה סבירסקי, נוגה דגן־בוזגלו
מועד הפרסום: 04-2013