דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» מרכז מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל

מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל

העמוד מציג דוחות נבחרים לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר המרכז.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל להרחבה על פעילות, חידושים ופרסומים נוספים.
--
בני 65+ בישראל. שנתון סטטיסטי, 2017 - 2009

עובדים החיים בעוני: מיפוי צרכים ומענים – מחקר מקדמי לצורך קבלת החלטה
חוקרים: עירית אייזיק, טל צדקה, שולי ברמלי גרינברג
מועד הוצאה: 02-2019
מיפוי תפוקות בפנימיות השירות לילד ולנוער
חוקרים: טליה חסין, ניקול טליאס, הילה דולב
מועד הוצאה: 01-2019
יישום חוק המהו"ת ביחידות הסיוע – מחקר ארצי
כתיבה: טלי באייר טופילסקי, יואה שורק
מועד הוצאה: 01-2019
מעורבותם של רופאים ראשוניים בתחום בריאות הנפש לאחר החלת הרפורמה בבריאות הנפש
כתיבה: יעל אשכנזי, יואב לף, רינה מעוז-ברויאר, חוה טבנקין
מועד הוצאה: 11-2018
עובדות ומספרים – אנשים עם מוגבלות בישראל 2018
חוקרים: ליטל ברלב, אביטל סנדרל-לף
מועד הוצאה: 2018
°360 – התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון לומדת מהצלחות: סיפורי הצלחה בעבודה עם אוכלוסייה בדואית
כתיבה: שרית אלנבוגן-פרנקוביץ', עירית אייזיק
מועד הוצאה: דוח מחקר, 11-2018
הערכת תוכנית שילוב צעירים עם מוגבלות במרכזי צעירים
כתיבה: מריאלה יאבו, דורי ריבקין
מועד הוצאה: דוח מחקר, 10-2018
מדדים חברתיים-כלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב
כתיבה: אורן תירוש, יונתן אייל
מועד הוצאה: דוח מחקר, 10-2018
התוכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב (החלטת הממשלה 3708): דוח מסכם
כתיבה: יונתן אייל, יהודית קינג, מוריה פרנקל, אורן תירוש
מועד הוצאה: דוח מחקר, 10-2018
מנט"ה – תוכנית תמיכה לתלמידי מסלול טכנאים והנדסאים: מחקר הערכה
כתיבה: רות ברוך-קוברסקי, אורי פיגורה-רוזנצוויג, דליה בן רבי
מועד הוצאה: 10-2018
עקרונות עבודה והתערבות המותאמים לחברה הערבית בשירותי רווחה וטיפול בישראל
כתיבה: פידא ניג'ם-אכתילאת, דליה בן רבי, רחל סבו-לאל
מועד הוצאה: 06-2018
סקירת תוכניות לבני משפחה המטפלים באדם עם דמנציה
כתיבה: שלומית שדמון-אזרד, שירלי רזניצקי, מיכל לרון, ג'ני ברודסקי
מועד הוצאה: 06-2018
מחסור באנשי מקצוע מן החברה הערבית בשירותי בריאות הנפש - סיבות ופתרונות
כתיבה: אירית אלרועי, הדר סמואל, תמר מדינה-הרטום
מועד הוצאה: 05-2018
כלי התאמה לתוכנית יתד וכלי למיפוי צרכים ולתכנון התערבות בתוכנית יתד: תובנות מן הבדיקה המקדימה
כתיבה: ברכי בן סימון, פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי
מועד הוצאה: 05-2018
אנשים עם מוגבלות בישראל 2017
מועד הוצאה: 12-2017
החוברת שלפניכם היא פרי עבודה מאומצת של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, אשר שמה לעצמה למטרה לספק נתונים מעודכנים ושימושיים בנוגע למצבם ולמיצובם של אנשים עם מוגבלות בישראל. הנתונים שבחוברת מבוססים ברובם על הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2015 ומשקפים תמונה נרחבת במגוון פרמטרים על אודות מצבם של אנשים עם מוגבלות בישראל לעומת אנשים ללא מוגבלות. החוברת נועדה לשמש את הקהל הרחב, את מקבלי ההחלטות ואת אנשי המקצוע בפעילותם לקידום אנשים עם מוגבלות..
שיתוף מידע בריאותי בישראל: היבטים ארגוניים
כתיבה: ברוך רוזן, יעל אשכנזי, אופיר בן-אסולי ואח'
מועד הוצאה: 11-2017
מטרות המחקר היו לבחון כיצד בעלי תפקידים בכירים בבתי החולים ובקופות החולים תופסים את התרומה הפוטנציאלית של המערכת, מה הם לדעתם הגורמים המעכבים והמקדמים את השימוש בה ובאילו צעדים נקטו כדי לקדם את השימוש. מטרה משנית הייתה ללמוד על מידת השימוש בפועל במערכת בבתי החולים...
תמורות בתפקידן של האחיות בקהילה
כתיבה: רחל ניסנהולץ-גנות, ברוך רוזן, מרים הירשפלד
מועד הוצאה: 10-2017
תהליך המחקר כלל כמה שלבים: תחילה נערכו ראיונות עומק עם מנהיגים ומנהיגות בתחום הסיעוד. לאחר מכן בוצע סקר בקרב מדגם של יותר מ-000,1 אחיות קהילה בארבע קופות החולים, אשר מטפלות בחולים ועוסקות בתחומי עשייה ופעילות שונים. לבסוף נבדק תפקידן של אחיות הקהילה באנגליה ובארצות הברית באמצעות סקירת ספרות ושיחות עם מומחים ממדינות אלו, ונערכו השוואות בין המצב בהן ובין המצב בישראל...
מערכת לתכנון התערבות ולמדידת תוצאות בשירות "נוצץ": פיתוח רעיוני ותובנות מן ההתנסות - שלב א'
כתיבה: טל ארזי, נועה שר
מועד הוצאה: 10-2017
מזה כעשור מקדם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בסיוע מכון מאיירס-ג׳וינט-ברוקדייל, מהלך להטמעה ולהשגרה של ״חשיבה תוצאתית״ בכל יחידות ומערכי המשרד. ״חשיבה תוצאתית״ היא שם כולל למכלול של נורמות ומנגנונים המעודדים חתירה מתמשכת להשגת תוצאות בשירותים חברתיים. היא כוללת תכנון מבוסס ידע ומידע המכוון להשגת תוצאות, הערכה שיטתית של מידת השגתן ושימוש רגיש ומושכל במידע שנאסף, כבסיס ללמידה מתמשכת ולשיפור דרכי העבודה...
מערכת השירותים לילדים בסיכון ולמשפחותיהם: הישגים ואתגרים על פי מחקרי מכון ברוקדייל
כתיבה: מרים נבות, יואה שורק, רחל סבו-לאל, ואח'
מועד הוצאה: 10-2017
בדוח זה נסקרו 23 מחקרים שביצע מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל באופן שמאפשר למידה על התפתחות מערכת שירותי הרווחה לילדים בסיכון בשני העשורים האחרונים, על ההישגים של המערכת ועל הקשיים העומדים בפניה כיום. מידע על המחקרים הנסקרים בדוח זה מופיע בנספח...
תוכנית הטיפול הקבוצתי בנערים פוגעים מינית: סיכום ממצאי מדידה בפיילוט 'מיזם תוצאות'
כתיבה: טלי טופילסקי, מיכאל פיליפוב, טל ארזי
מועד הוצאה: 09-2017
הפיילוט נועד לסייע לשירות בפיתוח מערך למדידה שוטפת של תוצאות התוכנית הקבוצתית לטיפול בנערים פוגעים מינית. המערך שפותח כולל מדידה דו-שלבית המתבצעת בתחילת ההתערבות הקבוצתית ולקראת סיומה ובוחנת עמדות ומיומנויות התמודדות של הנערים בשתי נקודות הזמן. הפער בין שתי המדידות מצביע על שינוי שמתרחש בהתייחסותם של הנערים לעבירות מין ובמיומנויות שהם רכשו במהלך ההתערבות הקבוצתית...
שירותי בריאות הנפש בישראל: צורך, דפוסי שימוש וחסמים. סקר באוכלוסיית המבוגרים הכללית
כתיבה: אירית אלרועי, ברוך רוזן, עידו אלמקייס, הדר סמואל
מועד הוצאה: 09-2017
ביולי 2015 נכנסה לתוקף הרפורמה הביטוחית, במסגרתה הועברה האחריות על הספקת שירותי בריאות הנפש ממשרד הבריאות אל קופות החולים. לבקשת משרד הבריאות מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל ממלא תפקיד מרכזי בעיצוב ההערכה של הרפורמה בבריאות הנפש ובביצועה מאז 2007 .במסגרת זו נערך בשנת 2013 סקר מקיף בקרב האוכלוסייה הכללית, שבחן את שיעורי הצורך בשירותי בריאות הנפש ואת דפוסי הפנייה לטיפול - נושאים שהם חיוניים לעיצוב הרפורמה הביטוחית ולהערכתה..
רמת השירות ואיכות הטיפול במוסדות הסיעודיים בעקבות המכרז הארצי לקודים סיעודיים
כתיבה: ליטל ברלב, יוסי קרן-אברהם
מועד הוצאה: 07-2017
משיכת מתמחים לפריפריה ולמקצועות רפואיים במצוקה בעקבות ההסכם הקיבוצי
מועד הוצאה: 07-2017
ילדים ובני נוער בסיכון בישראל
כתיבה: רחל סבו-לאל
מועד הוצאה: 06-2017
מטרת דוח זה היא להציג את המידע שנאסף בתהליך של איתור ומיפוי של הילדים ובני הנוער בסיכון בכל היישובים שבהם מופעלת התכנית הלאומית, ולהציג תיאור מעודכן שלהם.
בדוח מובא מידע על מספר הילדים ובני הנוער שאותרו בסיכון, על שיעורם בקרב אוכלוסיית הילדים והנוער ביישובי התכנית ועל מאפייניהם וצורכיהם ...
ילדים ובני נוער עם מוגבלות נפגעי התעללות והזנחה: אומדן היקף התופעה בישראל
כתיבה: ליטל ברלב, יוסי קרן-אברהם
מועד הוצאה: 06-2017
מחקרים שנעשו ברחבי העולם מראים כי ילדים ובני נוער עם מוגבלות חשופים להתעללות ולהזנחה יותר מאשר ילדים ובני נוער ללא מוגבלות. בשנת 2012 כינסו ג'וינט-אשלים ומכון חרוב פורום בין-ארגוני לטיפול בצרכים של ילדים ובני נוער עם מוגבלויות אשר נחשפים להתעללות ולהזנחה. אחד הנושאים שעלו היה העדר נתונים בישראל על אוכלוסייה זו ועל היקף התופעה בהשוואה לילדים ובני נוער ללא מוגבלות. הפורום פנה למכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל בבקשה לבצע סקירת ספרות בנושא וכן לנסות לאמוד את היקף התופעה, באמצעות הנתונים הקיימים. כמו כן, התבקש המכון להמליץ על דרכים לשיפור שיטות איסוף הנתונים על אודות ילדים ובני נוער אלה ...
הזדקנות בקרב נכי צה"ל והשלכותיה על הצורך בשירותים
כתיבה: יצחק שנוּר, ענת זיו, ג'ני ברודסקי, דניז נאון'
מועד הוצאה: 05-2017
בעקבות הזדקנות אוכלוסיית נכי צה"ל שבטיפול אגף שיקום נכים במשרד הביטחון ערך מכון מאיירס- ג'וינט-ברוקדייל סקר שמטרתו לבחון את השלכות ההזדקנות על אוכלוסייה זו. במוקד הסקר עמדו הצרכים המשתנים של נכי צה"ל והיערכותו של האגף כדי שיוכל למלאם. ..
מה בין חוק החולה הנוטה למות ליישומו
כתיבה: רחל ניסנהולץ-גנות, מיכל גורדון, אריאל ינקלביץ'
מועד הוצאה: 03-2017
חוק החולה הנוטה למות חוקק בישראל בדצמבר 2005 ונכנס לתוקף בדצמבר 2006 .החוק מבוסס על ערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ומביא בחשבון מגוון תפיסות דתיות ומוסריות וכן ערכים אתיים, כגון קדושת החיים, איכות החיים, מניעת כאב וסבל ועקרון האוטונומיה...
השתלבות בחברה של נערים (בנים) יוצאי אתיופיה: מבט לפי מגדר, מוצא ודור עלייה
כתיבה: פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי, דגנית לוי, וצ'סלב קונסטנטינוב, רות ברוך-קוברסקי, ג'ק חביב
מועד הוצאה: 03-2017
המחקר הנוכחי מציג לראשונה תמונת מצב מקיפה על מצבם הייחודי של נערים יוצאי אתיופיה בני 12-17 ,בוחן את הגורמים ליצירת הפער בין הנערים לנערות ומציע כיווני פעולה לשיפור מצבם. הממצאים מרחיבים מאוד את בסיס הידע שמשמש לתכנון מדיניות, לפיתוח מענים והתאמתם של מענים קיימים לצורכיהם המיוחדים של הנערים יוצאי אתיופיה.
עקרונות לעבודה עם ילדים נפגעי התעללות והזנחה בני הקהילה האתיופית: חילוץ ידע על עבודה מיטבית מותאמת תרבות באמצעות המתודה 'למידה מהצלחות'
כתיבה: עירית אייזיק, שרית אלנבוגן־פרנקוביץ‘
מועד הוצאה: 02-2017
הספר הוא פרי שיתוף פעולה בין מכון חרוב, מכון מאיירס-ג‘וינט-ברוקדייל ועובדים סוציאליים וסמך מקצועיים, בני הקהילה האתיופית, שנבחרו על ידי מנהלי המחלקות לשירותים חברתיים בהן הם עובדים, והשתתפו בקבוצת למידה... הפרויקט התבסס על מפגשי למידה שבמהלכם נחקרו ותועדו סיפורי הצלחה של העובדים הסוציאליים והסמך מקצועיים. תהליך תשאול העובדים נעשה על פי המתודה ”למידה מהצלחות העבר - המתודה הרטרוספקטיבית“ שפותחה במכון ברוקדייל. התהליך חשף ידע מקצועי שהיה ברובו סמוי ולא מתועד...
אינדקס לאומי למדידת התעללות בילדים והזנחתם בישראל: תהליך הפיתוח
כתיבה: טל ארזי, רחל סבו-לאל, ברכי בן סימון
מועד הוצאה: 02-2017
מערכות לניהול מידע על לקוחות וההתערבויות עמם בשירותי הרווחה.
תובנות וקווים מנחים לפיתוח מערכות התומכות בחשיבה התוצאתית

כתיבה: נועה שר, טל ארזי
מועד הוצאה: 01-2017
קהילה צומחת. מחקר הערכה
כתיבה: יצחק שנוּר, איתי מנהיים
מועד הוצאה: 01-2017
מרכזים למשפחות של ילדים ובני נוער עם מוגבלות. מחקר הערכה
כתיבה: יואב לף, דורי ריבקין
מועד הוצאה: 01-2017
מצבם של צעירים בישראל בתחומי חיים מרכזיים
כתיבה: פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי, שרון עמיאל, וצ'סלב קונסטנטינוב
מועד הוצאה: 12-2016
התכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בדרום: חינוך
דוח ראשון ושני על החלטת הממשלה 3708
מועד הוצאה: 08/12-2016
הערכת עלות-תועלת של תכניות חדשניות לקידום התעסוקה של אוכלוסיות עם שיעורי השתתפות נמוכים בכוח העבודה
כתיבה: ניר לוי, צביקה דויטש
מועד הוצאה: 11-2016
איכות הטיפול באנשים הלוקים בדמנציה והצרכים הלא מסופקים שלהם ושל בני משפחתם
מועד הפרסום: 11-2016
'החשיבה התוצאתית' ברמת הארגון
כתיבה: נועה שר, טל ארזי
מועד הפרסום: 07-2016
תכנית החומש לשיפור קליטת בני העדה האתיופית, של משרד הרווחה והשירותים החברתיים:
ממצאים ותובנות ממערכת מעקב אחר פעילות התכנית בקרב משפחות וצעירים
כתיבה: סמדר סומך, פידא ניג'ם-אכתילאת, דליה בן-רבי
מועד הפרסום: 07-2016
פיתוח דרכים לשיפור תנאי ההעסקה של אנשים העובדים בשכר נמוך: דוח הערכה מסכם ל"תכנית קידום"
כתיבה: נועם פישמן, אברהם וולדה-צדיק
מועד הפרסום: 05-2016
צורכי ילדים בני 6 עד 11 בישראל: ריכוז מידע מסקרים שבוצעו בעשור האחרון
כתיבה: פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי, שרון עמיאל, וצ'סלב קונסטנטינוב
מועד הפרסום: 05-2016
עלה והצלח - סיפורי הצלחה על שילובם וקידומם של דיירים ברשת מרכזי עלה
כתיבה: שרית אלנבוגן-פרנקוביץ', עירית אייזיק
מועד הפרסום: 05-2016
אוגדן אמות מידה להפעלה של מרכזים לנוער
עריכה: אורי ארליך, דגנית לוי, שרית נשיא
מועד הפרסום: 05-2016
מהשכלה גבוהה לתעסוקה: הערכת תכנית Excel HT לסטודנטים ערבים בתחום ההיי-טק. דוח מסכם
כתיבה: אילה הנדין
מועד הפרסום: 05-2016
ידע ועמדות של רופאים בקהילה ושל הציבור הרחב כלפי טיפול במצבי סוף החיים וטיפול פליאטיבי
מועד הפרסום: 05-2016
התכנית למדיניות חברתית ולמִנהל לסגל הבכיר בשירות המדינה: סיכום 28 שנות פעילות
כתיבה: יהונתן אלמוג, ליאור קדיש
מועד הפרסום: 04-2016
הסמכת מטפלים באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במסגרות הדיור החוץ-ביתי: מחקר הערכה
כתיבה: ליטל ברלב, דורי ריבקין
מועד הפרסום: 04-2016
כשירות תרבותית של בתי חולים כלליים בישראל
כתיבה: אירית אלרועי, מיכל שוסטר, עידו אלמקייס
מועד הפרסום: 03-2016
הכשרה מקצועית ואקרדיטציה: אנגליה, שווייץ וגרמניה
כתיבה: ניר לוי, אברהם וולדה-צדיק
מועד הפרסום: 02-2016
חקיקה מקדמת שקיפות במערכת היחסים בין רופאים לחברות תרופות
כתיבה: רחל ניסנהולץ-גנות, אריאל ינקלביץ', נורית ניראל
מועד הפרסום: 02-2016
מוסדות חסות והגנה לנוער: תפיסת טיפול ודרכי עבודה - סקירת ספרות
כתיבה: ברכי בן סימון, פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי
מועד הפרסום: 02-2016
מיזם ממשלה-חברה אזרחית: מחקר הערכה - שלב א
כתיבה: יהונתן אלמוג, ז'ניה גורבצביץ', ליאור קדיש
מועד הפרסום: 12-2015
אנשים עם מוגבלות בישראל 2015
מועד הפרסום: 11-2015
פיתוח מודל אפקטיבי של דיור נתמך בקהילה לאנשים עם מוגבלויות. מחקר הערכה
כתיבה: אלן מילשטיין, דורי ריבקין
מועד הפרסום: 11-2015
אבחון מותאם תרבות (אמ"ת): דוח מסכם
כתיבה: נועם פישמן, טלי סמני
מועד הפרסום: 10-2015
מרכזים אינטגרטיביים לפי מודל One Stop Shop: עקרונות, סטנדרטים ודגשים בפיקוח: סקירת ספרות
כתיבה: הילה דולב, תמי צמח-מרום
מועד הפרסום: 10-2015
תכנית הנגישות לשילוב ערבים, דרוזים וצ'רקסים בהשכלה גבוהה: ממצאים ראשונים ממחקר הערכה על יישום מערך התמיכה בסטודנטים
כתיבה: אילה הנדין, דליה בן רבי
מועד הפרסום: 09-2015
שירותים פליאטיבים בבתי חולים כלליים ובבתי חולים גריאטריים בישראל
כתיבה: נטע בנטור, מיכל לרון, דניאל אזולאי, אמיתי אוברמן
מועד הפרסום: 09-2015
דוח שני על התקדמות ביישום המלצות הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (OECD): שוק העבודה והמדיניות החברתית - ישראל
מועד הפרסום: 08-2015
שילובם של ילדים עם צרכים מיוחדים במעונות היום בישראל: למידה מהצלחות בתכנית 'מסיכון לסיכוי'
עורכים: יונה מ' רוזנפלד, מרים גילת, ארנה שמר
מועד הפרסום: 08-2015
יחידות הסיוע ליד בתי המשפט לענייני משפחה - מחקר הערכה ארצי
כתיבה: טלי באייר-טופילסקי, אביטל מנור, רחל סבו-לאל
מועד הפרסום: 08-2015
משטרת ישראל לומדת מהצלחות: תיעוד סיפורי הצלחה בעבודת המשטרה [פרסום חיצוני]
כתיבה: טלי רוטשילד, שרית אלנבוגן-פרנקוביץ', עירית אייזיק
מועד הפרסום: ?2015
יצירת תשתית מידע לקראת הפעלת בית המשפט הקהילתי ברמלה: בדיקת צרכים ומיפוי שירותים
כתיבה: ברכי בן סימון, פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי
מועד הפרסום: 07-2015
אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית שאינם במסגרות של משרד הרווחה: סקר במחוז חיפה והצפון
כתיבה: יואב לף, דורי ריבקין
מועד הפרסום: 07-2015
יצירת תשתית מידע לקראת הפעלת בית המשפט הקהילתי בבאר שבע: בדיקת צרכים ומיפוי שירותים
כתיבה: ברכי בן סימון, פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי
מועד הפרסום: 05-2015
מודל המכללות הקהילתיות: סקירת ספרות
כתיבה: אילה הנדין
מועד הפרסום: 05-2014
אנשים עם מוגבלות בישראל: עובדות ומספרים
מועד הפרסום: 2014
הרפורמה בבריאות הנפש: מסמך רקע לתכנון הערכתה
מועד הפרסום: 2008