דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

cbs.gov.il

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

העמוד מציג פרסומים נבחרים לעיון הציבור ממאגר הלשכה המרכזית.
לצפיה במסמכים לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר הלשכה להרחבה על חידושים ופרסומים נוספים.


שנתון סטטיסטי לישראל, 2015-2017
מועד הפרסום: מס' 66 2016, 2017
ההוצאה הלאומית לבריאות 1962-2017
מועד הפרסום: מס' 1735 11-2018
מדדי חקלאות-סביבה, 2000-2015
מועד הפרסום: מס' 1714 10-2018
סקר ביטחון אישי 2017
מועד הפרסום: מס' 1731 10-2018
כלי רכב מנועיים 2017
מועד הפרסום: מס' 1726 09-2018
לוחות תמותה שלמים של ישראל 2016–2012
מועד הפרסום: מס' 1730 09-2018
ספירות תנועה בדרכים לא-עירוניות 2017–2012
מועד הפרסום: מס' 1729 08-2018
מורשים לנהוג, 2017
מועד הפרסום: מס' 1725 08-2018
סקר מוצרים וחומרים בתעשייה, 2014
מועד הפרסום: מס' 1713 08-2018
תאונות דרכים עם נפגעים 2017. חלק ב: תאונות בדרכים לא-עירוניות
מועד הפרסום: מס' 1728 08-2018
מוקדי תאונות דרכים עם נפגעים בשנת 2017
מועד הפרסום: 07-2018
הרשויות המקומיות בישראל, 2016.
חלק א: מבוא, לוחות השוואה, תרשימים, נספחים, פרופיל כלל ארצי ומגזרי, פרופיל כלל ארצי ומגזרי

מועד הפרסום: מס' 1722 07-2018
הסקר החברתי 2016. נושאים שנתיים: תנאי עבודה והתארגנויות עובדים
מועד הפרסום: מס' 1712 06-2018
מאזן אספקת המזון 2016
מועד הפרסום: 06-2018
ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי 2016-1989
מועד הפרסום: 04-2018
פני החברה בישראל: דת והגדרה עצמית של מידת דתיות
מועד הפרסום: מס' 10 06-2018
הדוח הנוכחי בוחן את האוכלוסייה בהיבטים של עוני, רמת חיים, דיור, תעסוקה, חינוך, תאונות דרכים ועוד על פי דת והגדרה עצמית של מידת דתיות, ומכאן שהוא מספק לקובעי המדיניות ולכלל הציבור מבט נרחב על נושא זה במגוון תחומים.
פני החברה בישראל: בני 55 ומעלה
מועד הפרסום: דוח מס' 9 06-2017
הדו"ח מתמקד באוכלוסיית בני 55 ומעלה בישראל בהיבטים של עוני, רמת חיים, דיור, תעסוקה, חינוך, תאונות דרכים ועוד, ומספק לקובעי המדיניות ולכלל הציבור מבט נרחב על אוכלוסייה זו במגוון תחומים.
פני החברה בישראל: דור העתיד של ישראל - ילדים וצעירים עד גיל 24
מועד הפרסום: דוח מס' 8 05-2016
פני החברה בישראל: מבט על הערים הגדולות
מועד הפרסום: דוח מס' 7 10-2014
פני החברה בישראל: ישראל מאין ולאן?
מועד הפרסום: דוח מס' 6 10-2013
פני החברה בישראל: [פערים חברתיים-כלכליים בישראל]
מועד הפרסום: דוח מס' 5 10-2012
פני החברה בישראל: [משקי בית ומשפחות בישראל]
מועד הפרסום: דוח מס' 4 10-2011
פני החברה בישראל: [פערים בין מרכז לפריפריה]
מועד הפרסום: דוח מס' 3 10-2010
פני החברה בישראל: [פערים בין נשים וגברים]
מועד הפרסום: דוח מס' 2 10-2009
פני החברה בישראל: [פערים בין יהודים וערבים]
מועד הפרסום: דוח מס' 1 10-2008
מחקר ופיתוח עסקי 2015
מועד הפרסום: מס' 1716 2018
מחקר ופיתוח עסקי 2014
מועד הפרסום: מס' 1675 2017
מחקר ופיתוח עסקי 2013
מועד הפרסום: מס' 1635 2016
מחקר ופיתוח עסקי 2012
מועד הפרסום: מס' 1603 05-2015
מחקר ופיתוח עסקי 2011
מועד הפרסום: מס' 1564 10-2014
מחקר ופיתוח עסקי 2010
מועד הפרסום: 01-2014
תאונות דרכים עם נפגעים 2016. חלק ב: תאונות בדרכים לא-עירוניות
מועד הפרסום: מס' 1692 08-2017
בפרסום זה מוצגים נתונים למספר שנים על תאונות דרכים עם נפגעים בדרכים לא-עירוניות, באותו ק"מ או באותו צומת.. נתוני השנה האחרונה שמופיעים בפרסום הנוכחי מפורטים לפי סוג התאונה וחומרתה, בעוד שלכל אחת מהשנים הקודמות (2014–2015), נרשם רק סך כל התאונות שאירעו במקום...
הסקר החברתי 2015. נושאים שנתיים: עמדות כלפי שירותי ממשל ומעורבות אזרחית
מועד הפרסום: מס' 1670 07-2017
הסקר החברתי הוא סקר שנתי, הנערך ברציפות משנת 2002 בהזמנת אגף התקציבים במשרד האוצר. הסקר מבוסס על מדגם חדש בכל שנה. מטרתו לספק מידע עדכני על האוכלוסייה בישראל ועל תנאי חייה, ונתוניו מיועדים לשימושם של קובעי מדיניות חברתית, לחוקרים בתחומי החברה והרווחה ולציבור הרחב...
כלי רכב מנועיים 2016
מועד הפרסום: מס' 1688 08-2017
בפרסום מובאים נתונים על מצבת כלי הרכב המנועיים בישראל בסוף שנת 2016 .הנתונים שבפרסום זה, כמו בפרסומים השנתיים הקודמים בנושא, מבוססים על עיבודים שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתוך מרשם הרכב של רשות הרישוי שבמשרד התחבורה...
הרשויות המקומיות בישראל 2015.
חלק א: מבוא, לוחות השוואה, תרשימים, נספחים, פרופיל כלל ארצי ומגזרי, פרופיל עיריות

מועד הפרסום: מס' 1683 07-2017
מורשים לנהוג 2016
מועד הפרסום: מס' 1687 06-2017
הפרסום כולל לוחות מפורטים בנושא המורשים לנהוג בישראל (בעלי רישיונות נהיגה) לפי מאפיינים שונים: סוג כלי רכב שבו הם מורשים לנהוג, שנת הנפקת רישיון לראשונה, קבוצת אוכלוסייה, מין, גיל, יישוב מגורים והגבלות נהיגה. הפרסום כולל לוח השוואתי לשנים קודמות.
הוצאות הביטחון בישראל 1950-2015
מועד הפרסום: מס' 1680 05-2017
הפרסום המובא להלן מציג, על ידי מערכת של לוחות ותרשימים, נתונים מפורטים על הוצאות הביטחון בישראל. בנוסף לנתוני ההוצאה לצריכה הביטחונית, מוצג בפרסום אומדן העלות הכוללת לביטחון הכולל עלויות נוספות, חלקן עקיפות, הנובעות מהטלת שירות החובה והמילואים, החזקת מלאי חירום של מוצרים חיוניים, בניית מקלטים וחדרי ביטחון, העסקת שומרים במקומות ציבוריים וכד'
ההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי 1995-2015
מועד הפרסום: מס' 1676 05-2017
הפרסום מספק נתונים המאפשרים לבחון את התפלגות ההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף ואת השינויים שחלו בה במשך השנים. נתוני ההוצאה לצריכה פרטית בפרסום זה מיועדים לקובעי מדיניות, לחוקרים ולציבור הרחב והם ערוכים לפי הגדרות וסיווגים אחידים. הנתונים מוצגים באופן רציף ועקיב, וכוללים את התיקונים שהוכנסו, לרבות עדכונים, שימוש במקורות חדשים ופירוטים נוספים.
סקר כוח אדם
מועד הפרסום: מס' 1663 03-2017
בפרסום מובאים נתונים מתוך סקר כוח אדם לשנת 2014 .לנוחות ציבור המשתמשים, מופיע הפרסום באינטרנט כתחליף לפרסומי הנייר.
הפרסום נועד לענות על הצורך של מוסדות מדינה ומוסדות מחקר, משרדי ממשלה וגופים אחרים, בנתונים מעודכנים ומפורטים על כוח העבודה בישראל. נתונים דוגמת אלה שבפרסום דרושים לתכנון, למינהל ולמחקר של נושאים חברתיים וכלכליים.
דמוגרפיה של עסקים: מקבץ נתונים סטטיסטיים ממרשם העסקים 2015-2011
מועד הפרסום: מס' 1669 03-2017
עוסקים ופדיון בענפי הכלכלה על-פי מס ערך מוסף 2015-2013
מועד הפרסום: מס' 1665 02-2017
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי 2015
מועד הפרסום: מס' 1654 02-2017
ההוצאה הלאומית לחינוך 2015-1962
מועד הפרסום: מס' 1662 12-2016
החקלאות בישראל: חשבון הענף, מדדי המחירים של תפוקה ותשומה 2015-2014
מועד הפרסום: מס' 1656 12-2016
ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי 2015-1989
מועד הפרסום: מס' 1661 12-2016
ההוצאה הלאומית לבריאות 2015-1962
מועד הפרסום: מס' 1657 11-2016
לוחות תמותה שלמים של ישראל 2013-2009, 2014-2010
מועד הפרסום: מס' 1655 11-2016
סקר ביטחון אישי 2015
מועד הפרסום: מס' 1653 11-2016
תאונות דרכים עם נפגעים 2015. חלק א: סיכומים כלליים; חלק ב: תאונות בדרכים לא-עירוניות
07/מועד הפרסום: מס' 1643/5 10-2016
חשבונות המגזר הממשלתי 2014-2000 במתכונת GFS
מועד הפרסום: מס' 1649 10-2016
הכנסות של בני 15 ומעלה. נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2014
מועד הפרסום: מס' 1650 09-2016
הסקר החברתי 2014. נושאים ייחודיים: איכות הסביבה והון חברתי
מועד הפרסום: מס' 1648 09-2016
נסועה (קילומטרז') 2015
מועד הפרסום: מס' 1652 08-2016
הוצאות הביטחון בישראל 2014-1950
מועד הפרסום: מס' 1651 08-2016
מאזן אספקת המזון 2013-2014
מועד הפרסום: מס' 1646 07-2016
מיומנויות בוגרים בישראל 2015-2014
מועד הפרסום: מס' 1640 06-2016
כלי רכב מנועיים 2015
מועד הפרסום: מס' 1641 05-2016
תנועה טבעית: נישואין וגירושין 2012-2010
מועד הפרסום: מס' 1631 05-2016
הרשויות המקומיות בישראל 2014
חלק א: מבוא, לוחות השוואה, תרשימים, נספחים, פרופיל כללי ארצי ומגזרי, פרופיל עיריות

מועד הפרסום: מס' 1642 05-2016
חשבונות המגזר הממשלתי 1995-2014
מועד הפרסום: מס' 1637 05-2016
ספירות תנועה בדרכים לא-עירוניות 2015-2010
מועד הפרסום: מס' 1638 04-2016
דמוגרפיה של עסקים: מקבץ נתונים סטטיסטיים ממרשם העסקים 2014-2011
מועד הפרסום: מס' 1636 03-2016
ההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי 2014-1995
מועד הפרסום: מס' 1634 03-2016
חשבונות לאומיים, 2014-1995
מועד הפרסום: מס' 1633 03-2016
סקר כוח אדם 2013
מועד הפרסום: מס' 1616 03-2016
ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי 2014-1989
מועד הפרסום: מס' 1630 02-2016
עוסקים ופדיון בענפי הכלכלה על פי מס ערך מוסף 2014-2012
מועד הפרסום: מס' 1629 01-2016
תיירות 2014
מועד הפרסום: מס' 1625 01-2016
ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט 2014-1984/5
מועד הפרסום: מס' 1627 12-2015
מדדי חקלאות-סביבה 1996-2012
מועד הפרסום: מס' 1596 11-2015
נסועה 2014
מועד הפרסום: מס' 1621 11-2015
הבינוי בישראל 2014
מועד הפרסום: מס' 1620 11-2015
ההוצאה הלאומית לבריאות 2014-1962
מועד הפרסום: מס' 1619 10-2015
הסיווג האחיד של משלחי היד 2011
מועד הפרסום: פרסום טכני מס' 81 10-2015
תאונות דרכים עם נפגעים 2014. חלק א: סיכומים כלליים
מועד הפרסום: מס' 1611 09-2015
הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011 (מהדורה מעודכנת)
מועד הפרסום: פרסום טכני מס' 80 06-2015
הרשויות המקומיות בישראל 2013. חלק א: מבוא, לוחות השוואה, תרשימים, נספחים, פרופיל כלל ארצי ומגזרי, פרופיל עיריות
מועד הפרסום: מס' 1609 07-2015
חדשנות במגזר העסקי 2010-2012
מועד הפרסום: מס' 1608 08-2015
ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי 2013-1989
מועד הפרסום: מס' 1592 01-2015
ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי 2012-1989
מועד הפרסום: מס' 1550 02-2014