דין ומידע » מוסדות מחקר בספריה  »» הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

cbs.gov.il

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

המדור מציג מסמכים נבחרים לעיון הציבור, כפי שפורסמו באתר הלשכה.
לצפיה לחצו על סימן הקובץ המצורף.
בקרו באתר המקור להרחבה על פעילות, חידושים וחיפוש במאגר הפרסומים.
--
תאונות דרכים עם נפגעים 2016. חלק ב: תאונות בדרכים לא-עירוניות
מועד הפרסום: מס' 1692 08-2017
בפרסום זה מוצגים נתונים למספר שנים על תאונות דרכים עם נפגעים בדרכים לא-עירוניות, באותו ק"מ או באותו צומת.. נתוני השנה האחרונה שמופיעים בפרסום הנוכחי מפורטים לפי סוג התאונה וחומרתה, בעוד שלכל אחת מהשנים הקודמות (2014–2015), נרשם רק סך כל התאונות שאירעו במקום...
הסקר החברתי 2015. נושאים שנתיים: עמדות כלפי שירותי ממשל ומעורבות אזרחית
מועד הפרסום: מס' 1670 07-2017
הסקר החברתי הוא סקר שנתי, הנערך ברציפות משנת 2002 בהזמנת אגף התקציבים במשרד האוצר. הסקר מבוסס על מדגם חדש בכל שנה. מטרתו לספק מידע עדכני על האוכלוסייה בישראל ועל תנאי חייה, ונתוניו מיועדים לשימושם של קובעי מדיניות חברתית, לחוקרים בתחומי החברה והרווחה ולציבור הרחב...
כלי רכב מנועיים 2016
מועד הפרסום: מס' 1688 08-2017
בפרסום מובאים נתונים על מצבת כלי הרכב המנועיים בישראל בסוף שנת 2016 .הנתונים שבפרסום זה, כמו בפרסומים השנתיים הקודמים בנושא, מבוססים על עיבודים שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתוך מרשם הרכב של רשות הרישוי שבמשרד התחבורה...
הרשויות המקומיות בישראל 2015.
חלק א: מבוא, לוחות השוואה, תרשימים, נספחים, פרופיל כלל ארצי ומגזרי, פרופיל עיריות

מועד הפרסום: מס' 1683 07-2017
פרסום זה מובאים נתונים פיזיים (אוכלוסייה, חינוך ורווחה, תשתיות וכו') ונתונים כספיים (ביצוע תקציב) של הרשויות המקומיות בישראל לשנת 2015. המידע הכלול בפרסום נועד לסייע לרשויות המקומיות, לאנשי המינהל והתכנון המקומי והמרכזי וכן לאנשי מחקר, בעבודתם בנושאי השלטון המקומי בישראל. ...
מורשים לנהוג 2016
מועד הפרסום: מס' 1687 06-2017
הפרסום כולל לוחות מפורטים בנושא המורשים לנהוג בישראל (בעלי רישיונות נהיגה) לפי מאפיינים שונים: סוג כלי רכב שבו הם מורשים לנהוג, שנת הנפקת רישיון לראשונה, קבוצת אוכלוסייה, מין, גיל, יישוב מגורים והגבלות נהיגה. הפרסום כולל לוח השוואתי לשנים קודמות.
הוצאות הביטחון בישראל 1950-2015
מועד הפרסום: מס' 1680 05-2017
הפרסום המובא להלן מציג, על ידי מערכת של לוחות ותרשימים, נתונים מפורטים על הוצאות הביטחון בישראל. בנוסף לנתוני ההוצאה לצריכה הביטחונית, מוצג בפרסום אומדן העלות הכוללת לביטחון הכולל עלויות נוספות, חלקן עקיפות, הנובעות מהטלת שירות החובה והמילואים, החזקת מלאי חירום של מוצרים חיוניים, בניית מקלטים וחדרי ביטחון, העסקת שומרים במקומות ציבוריים וכד'
ההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי 1995-2015
מועד הפרסום: מס' 1676 05-2017
הפרסום מספק נתונים המאפשרים לבחון את התפלגות ההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף ואת השינויים שחלו בה במשך השנים. נתוני ההוצאה לצריכה פרטית בפרסום זה מיועדים לקובעי מדיניות, לחוקרים ולציבור הרחב והם ערוכים לפי הגדרות וסיווגים אחידים. הנתונים מוצגים באופן רציף ועקיב, וכוללים את התיקונים שהוכנסו, לרבות עדכונים, שימוש במקורות חדשים ופירוטים נוספים.
סקר כוח אדם
מועד הפרסום: מס' 1663 03-2017
בפרסום מובאים נתונים מתוך סקר כוח אדם לשנת 2014 .לנוחות ציבור המשתמשים, מופיע הפרסום באינטרנט כתחליף לפרסומי הנייר.
הפרסום נועד לענות על הצורך של מוסדות מדינה ומוסדות מחקר, משרדי ממשלה וגופים אחרים, בנתונים מעודכנים ומפורטים על כוח העבודה בישראל. נתונים דוגמת אלה שבפרסום דרושים לתכנון, למינהל ולמחקר של נושאים חברתיים וכלכליים.
דמוגרפיה של עסקים: מקבץ נתונים סטטיסטיים ממרשם העסקים 2015-2011
מועד הפרסום: מס' 1669 03-2017
עוסקים ופדיון בענפי הכלכלה על-פי מס ערך מוסף 2015-2013
מועד הפרסום: מס' 1665 02-2017
מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי 2015
מועד הפרסום: מס' 1654 02-2017
ההוצאה הלאומית לחינוך 2015-1962
מועד הפרסום: מס' 1662 12-2016
החקלאות בישראל: חשבון הענף, מדדי המחירים של תפוקה ותשומה 2015-2014
מועד הפרסום: מס' 1656 12-2016
ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי 2015-1989
מועד הפרסום: מס' 1661 12-2016
ההוצאה הלאומית לבריאות 2015-1962
מועד הפרסום: מס' 1657 11-2016
לוחות תמותה שלמים של ישראל 2013-2009, 2014-2010
מועד הפרסום: מס' 1655 11-2016
סקר ביטחון אישי 2015
מועד הפרסום: מס' 1653 11-2016
תאונות דרכים עם נפגעים 2015. חלק א: סיכומים כלליים; חלק ב: תאונות בדרכים לא-עירוניות
07/מועד הפרסום: מס' 1643/5 10-2016
חשבונות המגזר הממשלתי 2014-2000 במתכונת GFS
מועד הפרסום: מס' 1649 10-2016
הכנסות של בני 15 ומעלה. נתונים מסקר הוצאות משק הבית 2014
מועד הפרסום: מס' 1650 09-2016
הסקר החברתי 2014. נושאים ייחודיים: איכות הסביבה והון חברתי
מועד הפרסום: מס' 1648 09-2016
נסועה (קילומטרז') 2015
מועד הפרסום: מס' 1652 08-2016
הוצאות הביטחון בישראל 2014-1950
מועד הפרסום: מס' 1651 08-2016
מאזן אספקת המזון 2013-2014
מועד הפרסום: מס' 1646 07-2016
שנתון סטטיסטי לישראל 2015
מועד הפרסום: מס' 66 2016
מיומנויות בוגרים בישראל 2015-2014
מועד הפרסום: מס' 1640 06-2016
כלי רכב מנועיים 2015
מועד הפרסום: מס' 1641 05-2016
תנועה טבעית: נישואין וגירושין 2012-2010
מועד הפרסום: מס' 1631 05-2016
הרשויות המקומיות בישראל 2014
חלק א: מבוא, לוחות השוואה, תרשימים, נספחים, פרופיל כללי ארצי ומגזרי, פרופיל עיריות

מועד הפרסום: מס' 1642 05-2016
חשבונות המגזר הממשלתי 1995-2014
מועד הפרסום: מס' 1637 05-2016
ספירות תנועה בדרכים לא-עירוניות 2015-2010
מועד הפרסום: מס' 1638 04-2016
דמוגרפיה של עסקים: מקבץ נתונים סטטיסטיים ממרשם העסקים 2014-2011
מועד הפרסום: מס' 1636 03-2016
ההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי 2014-1995
מועד הפרסום: מס' 1634 03-2016
חשבונות לאומיים, 2014-1995
מועד הפרסום: מס' 1633 03-2016
סקר כוח אדם 2013
מועד הפרסום: מס' 1616 03-2016
ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי 2014-1989
מועד הפרסום: מס' 1630 02-2016
עוסקים ופדיון בענפי הכלכלה על פי מס ערך מוסף 2014-2012
מועד הפרסום: מס' 1629 01-2016
תיירות 2014
מועד הפרסום: מס' 1625 01-2016
ההוצאה הלאומית לתרבות, לבידור ולספורט 2014-1984/5
מועד הפרסום: מס' 1627 12-2015
מדדי חקלאות-סביבה 1996-2012
מועד הפרסום: מס' 1596 11-2015
נסועה 2014
מועד הפרסום: מס' 1621 11-2015
הבינוי בישראל 2014
מועד הפרסום: מס' 1620 11-2015
ההוצאה הלאומית לבריאות 2014-1962
מועד הפרסום: מס' 1619 10-2015
הסיווג האחיד של משלחי היד 2011
מועד הפרסום: פרסום טכני מס' 81 10-2015
תאונות דרכים עם נפגעים 2014. חלק א: סיכומים כלליים
מועד הפרסום: מס' 1611 09-2015
הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה 2011 (מהדורה מעודכנת)
מועד הפרסום: פרסום טכני מס' 80 06-2015
הרשויות המקומיות בישראל 2013. חלק א: מבוא, לוחות השוואה, תרשימים, נספחים, פרופיל כלל ארצי ומגזרי, פרופיל עיריות
מועד הפרסום: מס' 1609 07-2015
חדשנות במגזר העסקי 2010-2012
מועד הפרסום: מס' 1608 08-2015
ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי 2013-1989
מועד הפרסום: מס' 1592 01-2015
ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי 2012-1989
מועד הפרסום: מס' 1550 02-2014