פרסומים חדשים בספריה \ 09-2018
הרשימה מציגה כתבי עת וניירות מחקר נבחרים, כפי שפורסמו לאחרונה באתרי המוסדות המשתתפים.
לצפיה במסמכים לחצו על סימן הקובץ המצורף [PDF].

מבקר חדש? מומלץ לעיין בתקנון מוסכם לפרטים על מטרות הספריה ותנאי שיתוף\שימוש בתכנים דיגיטליים.
מידע חסר\לא מדויק? צרו קשר לצוות הספריה להשלמה והצטרפות.
כתבי עת ופרסומים תקופתיים
מערכות
479 08-2018
נקודת מפגש
07-2018 15
'המשפט' ברשת:
זכויות אדם
מעשי משפט
ט-1 2017
משפט ועסקים
כא 08-2018
ביו-אתיקה
18 08-2018
עדכן אסטרטגי
21-2 07-2018

דוחות מחקר, נתונים ופרשנות
השפעת גובה קצבאות הילדים על היצע העבודה: עדויות מתחילת שנות ה-2000
בנק ישראל - מחלקת מחקר
לקט ניתוחי מדיניות וסוגיות מחקריות
בנק ישראל - מחלקת מחקר
לקויות למידה במערכת החינוך בישראל
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
תיאור וניתוח השינוי במחירי הבנזין ומרכיביו בישראל ובמדינות אירופה
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
מבט על החינוך הטכנולוגי-מקצועי
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
לוחות תמותה שלמים של ישראל 2016–2012
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
מורשים לנהוג, 2017
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
מחקר ופיתוח עסקי 2015
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ניידות בין מעסיקים וצמיחת השכר
המוסד לביטוח לאומי
סקר ביטחון תזונתי 2016: ממצאים סוציו-כלכליים עיקריים
המוסד לביטוח לאומי
בית המשפט העליון: פסקי דין מרכזיים שניתנו בשנת המשפט 2018-2017
הרשות השופטת - בית המשפט העליון
החינוך הממלכתי-חרדי: מהקמה להתבססות
המכון הישראלי לדמוקרטיה
הצעה לתיקון שיטת המינוי של נציב שירות המדינה
המכון הישראלי לדמוקרטיה
פריימריז פתוחים בישראל: הזדמנויות ואתגרים
המכון הישראלי לדמוקרטיה
הכשרות מקצועיות: כלי לשילוב תעסוקתי של תושבי מזרח ירושלים
מכון ירושלים למחקרי מדיניות
חברה אזרחית בירושלים: מחקר מתודולוגי ומיפוי
מכון ירושלים למחקרי מדיניות
השתתפות ממשלתית במימון תקציבי הרשויות המקומיות, 1997-2016
מרכז אדוה - מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל
מעבודה לגמלאות: הפער המגדרי בפנסיה בישראל
מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
עמותות בתחום הרווחה בישראל: תמונת מצב
מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
בשיתוף: המרכז לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה בישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים
העברה בין-דורית של התנהגות פילנתרופית בקרב משפחות תורמים עשירות בישראל
המרכז לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה, האוניברסיטה העברית בירושלים
מפלישה עירונית להסדרה מוסדית: פעילות עצמאית יצירתית במרחבים ריקים בתל אביב, חיפה וירושלים
מחקרי פלורסהיימר - המכון ללימודים עירוניים ואזוריים, האוניברסיטה העברית בירושלים
הסדרת הכשרות בישראל
פורום קהלת למדיניות ריבונות לאומית, חירות הפרט
הכנסה בסיסית בישראל
פורום קהלת למדיניות ריבונות לאומית, חירות הפרט
גדר 'ההפרדה': גבול מדיני במסווה ביטחוני
פורום קהלת למדיניות ריבונות לאומית, חירות הפרט