דין ומידע   »» סקירה חודשית

פרסומים חדשים - סקירה חודשית \ ינואר 2018

ניירות עמדה ומחקר


משבר רצועת עזה: מענה לאתגר
המכון למחקרי ביטחון לאומי, אוניברסיטת תל-אביב
במכון למחקרי ביטחון לאומי התנהל במהלך 2017 פרויקט לבחינת המצב ברצועת עזה, שהתייחס לתנאים הפוליטיים, הכלכליים, התשתיתיים והביטחוניים השוררים באזור, על ביטוייהם השלובים והשלכותיהם קצרות הטווח וארוכות הטווח. הפרויקט התבסס על ניתוח המצב ברצועת עזה מהיבטים שונים, שלהם מוקדשים המאמרים הכלולים בקובץ זה. תכליתו הייתה לספק בסיס מחקרי לטענה בזכות הערכה מחודשת של מדיניות ישראל ביחס לאזור והנעת תוכנית שיקום בינלאומית עבורו...

חמישים שנה למלחמת ששת הימים: חופש השַׁיׅט במֵצרי טיראן בראי משפט הים – תם ולא נשלם
קתדרת חייקין לגיאואסטרטגיה, אוניברסיטת חיפה
המחקר הנוכחי מבקש לבחון את המצב בתקופה מהזמן שלאחר הסכם השלום ועד ימנו, ובמיוחד לנוכח החלטתה האחרונה של מצריים להעביר את האיים טיראן וסנפיר לשליטתה של סעודיה.

'מרוץ החידוש': טכנולוגיות מסחריות וצבאיות באמצעי לחימה – נקודת האיזון המתאימה
קתדרת חייקין לגיאואסטרטגיה, אוניברסיטת חיפה
תוצרת הארץ: ניצול שטח פלסטיני לטיפול בפסולת ישראלית
בצלם - מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים
חלקו הראשון של הדו"ח יעסוק בחמישה מתקנים למחזור פסולת שהוקמו בשטח הגדה, בעידוד המדינה ובתמיכתה – ארבעה מהם עוסקים בטיפול בפסולת מסוכנת. החלק השני יראה כיצד מצליחה ישראל להתחמק מחובותיה, תוך יצירת מסגרת משפטית חלופית לזו שמחייבת אותה בתוך גבולות ישראל...

עדיף כלא בישראל מלמות בדרך: עדויות העוזבים 'מרצון' מישראל לרואנדה ואוגנדה אשר קיבלו הגנה באירופה
המוקד לפליטים ולמהגרים
דו"ח מחקר זה מבוסס על ראיונות שנערכו עם פליטים אריתריאים אשר עזבו את ישראל במסגרת תכנית העזיבה 'מרצון' לרואנדה ולאוגנדה. שם - בניגוד להבטחות שניתנו להם על ידי מדינת ישראל - לא זכו להגנה ונאלצו לצאת למסע רווי סכנות, שהסתיים באירופה...

בראי האינטרס הישראלי: המינהל האזרחי בגדה המערבית
יש דין - ארגון מתנדבים לזכויות אדם
נייר עמדה זה טוען כי באופן מעשי המינהל האזרחי משמש אמצעי לדיכוי ולשליטה על הפלסטינים בגדה המערבית. יתר על כן, דפוסי הפעולה שיוצגו להלן מלמדים כי המינהל האזרחי הוא כלי פוליטי המיועד לקדם את מדיניות ההתנחלות הישראלית בשטחים הכבושים...

נתונים על התחזקות השקל ועל יצוא הסחורות והשירותים
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
מסמך זה הוכן לקראת דיון ב-17 בינואר 2018 בוועדת כספים בנושא 'הצגת מסקנות הצוות לחיזוק כושר התחרותיות של התעשייה הישראלית'. במסמך מובאים נתונים על השינויים בשער החליפין של השקל מול מטבעות הסחר העיקריים של ישראל ומטבעות נוספים ונתונים על השינויים ביצוא הסחורות והשירותים.

התחבורה הציבורית בישראל
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
ההבדלים בין המגזרים הציבורי והפרטי במיומנויות העובדים המשכילים ובתשואה שהמיומנויות משיאות לשכר, והקשר בין שני המשתנים: עדויות מסקרי PIAAC
בנק ישראל - חטיבת המחקר
מחקר זה מתייחס לשורת מדינות ובוחן כיצד המגזר הפרטי נבדל מהציבורי בהתפלגותן של מיומנויות היסוד המאפיינות את העובדים המשכילים יאו, ואילו משתנים מתואמים עם הבדלים אלו. נמצא כי כמעט בכל המדינות התשואה ל מיומנויות גבוהה יותר במגזר הפרטי, אך יש בין המדינות שונות גדולה...

תקציב המדינה לשנים 2017–2018: האם מוצתה ההורדה במשקל ההוצאה הממשלתית בתוצר? ניתוח של תקציב הביטחון והתקציבים האזרחיים
מכון ון ליר בירושלים - התכנית לכלכלה וחברה
על פי ההצעה המועדפת על כלכלני התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר יש להגדיל את ההוצאה הממשלתית בקצב שנתי של 4% ריאלית, על ידי העלאת מסים וביטול פטורים. יישום התוכנית המוצעת יאפשר צמיחה גבוהה יותר ב־8.0 נקודות אחוז עד 2019 ותחילת התמודדות עם תחולת העוני, שהיא מן הגבוהות ביותר במדינות ה־OECD...

תגובת השכר להפחתה בשיעורי מס ההכנסה: רפורמת המס שנערכה בישראל ב-2009-2003
בנק ישראל - חטיבת המחקר
תחזית ארוכת טווח לביקוש לחשמל במשק הישראלי
בנק ישראל - חטיבת המחקר
חיוב על מניעת רווח
מכון משפטי ארץ

כתבי עת ופרסומים תקופתייםאיגרת, 39 12-2017
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

ביאן - הערבים בישראל, 12 12-2017
מרכז משה דיין מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה

בין הקטבים, 14 12-2017: המטה הכללי, חלק ג
בית ההוצאה לאור של צה"ל

מערכות, 474 12-2017
בית ההוצאה לאור של צה"ל

בפרט ובכלל: על יהדות, ריבונות וזכויות אדם, 3 12-2017
המכון הישראלי לדמוקרטיה

המשפט' ברשת: זכויות אדם - מבזקי הארות פסיקה, 73 01-2018: 'דיני כיבוש בין פקיעה להפקעה' - בעקבות בג"ץ 794/17 זיאדה נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית
הקתדרה לזכויות אדם ע"ש אמיל זולא, בית הספר למשפטים המכללה למנהל


מפתח - כתב-עת לקסיקלי למחשבה פוליטית, 12 01-2018
מרכז מינרבה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל-אביב


נקודת מפגש, 14 01-2018
מכון חרוב


עדכן אסטרטגי, 20-4 01-2018
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

עורך הדין, 38 01-2018
לשכת עורכי הדין בישראל

בדלתיים פתוחות, 57 01-2018
לשכת עורכי הדין מחוז חיפה

הפרקליטים, 53 12-2017
עט ואתיקה, 101 12-2017

לשכת עורכי הדין מחוז תל-אביב

הערכה אסטרטגית ימית רבתי לישראל 2017\2018
מרכז חיפה למחקרי מדיניות ואסטרטגיה ימית
הערכת המצב של שנת 2017 מתמקדת באזור מזרח הים התיכון וים סוף, אך גם כוללת בחינת התפתחויות ומגמות גלובליות בתחום הימי להן עשויה להיות השפעה על מזרח הים התיכון בכלל וישראל בפרט.
הדוח הקודם שפורסם בדצמבר 2016 ,הניח את המסד להערכת מצב שנתית זו, ואילו ההערכה הנוכחית מתייחסת בעיקר לשינויים שהתרחשו בשנה האחרונה ולמגמות המסתמנות, ומסכמת בהמלצות לגורמים השונים בעיקר במערכת הממשלתית הישראלית...
ממדי העוני והפערים החברתיים - דוח שנתי 2016
המוסד לביטוח לאומי

בריאות וסביבה בישראל 2017
הקרן לבריאות וסביבה
בדוח 'בריאות וסביבה בישראל' הנוכחי ימצא הקורא תמונת מצב של בריאות וסביבה בישראל בשנת 2017 .בדוח 14 פרקים העוסקים בחשיפות סביבתיות המשפיעות על בריאות האדם - מחומרי הדברה ועד תכנון, ומחומרים כימיים במוצרי צריכה ועד לשינויי אקלים. חשוב מכול, הדוח הזה עומד במחויבות שניתנה בדוח שקדם לו - למדוד ולהעריך באופן סדיר את ההתקדמות בשטח לאור האתגרים שסומנו בדוח 2014.

זכויות האדם בישראל - תמונת מצב 2017
האגודה לזכויות האזרח בישראל
עובדים, מעסיקים ועוגת ההכנסה הלאומית, 2016
מרכז אדוה - מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל
תמונת מצב חברתית 2017
מרכז אדוה - מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל