סקירה חודשית \ יוני 2018
העמוד מציג סקירה של פרסומים חדשים בספריה, בצירוף הפניות למקור הפרסום ומסמכים לצפיה והורדה. במטרת הסקירה - לרכז מידע אל חידושי תוצרת המחקר הציבורי, ולסייע למוסדות המשתתפים בגיבוי והפצת מידע ופרסומים דיגיטליים.
מידע חסר\לא מדויק?  צרו קשר לצוות הספריה להשלמה והצטרפות.


מאמרים אקדמיים
מערכות
478 06-2018
ביטחון סוציאלי
104 06-2018
ביאן
14 06-2018
'המשפט' ברשת:
זכויות אדם
המשפט
כד 03-2018
הדין והדיין
48 06-2018
עדכן אסטרטגי
21-1 04-2018
TIL
19-1 06-2018דוחות מחקר, נתונים ופרשנות
-
דו"ח ועדת המעקב לדו"ח מצב המדע בישראל (2016)
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
להיענות או לא להיענות? שיקולים במתן ביטוח אשראי
בנק ישראל - מחלקת מחקר
במחקר זה אנו סוקרים את ביטוח האשראי בישראל ב-2010-2017 בעזרת מסד נתונים ייחודי שהעמידה לרשותנו בססח (ביטוח סיכוני סחר חוץ), המובילה בין החברות הפועלות בתחום ביטוח האשראי בישראל. המחקר נועד להשיב לשאלה מהם הגורמים המשפיעים על שיעור המענה (היקף הביטוח שניתן ביחס להיקף הביטוח שביקשו המבוטחים), שכן זהו הפרמטר המרכזי שבססח קובעת והוא משקף את תמחור הסיכונים בכל עסקה.
רקטות: השפעותיו של איום טרור על שוק הדיור
בנק ישראל - מחלקת מחקר
בודה זו בוחנת את העלויות הכלכליות של סכסוך באמצעות ניסוי ייחודי. אנו מנתחים את ההשפעות של מתקפת הרקטות המסיבית על צפון ישראל שניחתה בהפתעה במהלך מלחמת לבנון השנייה ב-2006 ושל האיום המתמשך הנשקף ממאגר הרקטות הגדל של ארגון חיזבאללה על שוק הדיור, על שוק העבודה ועל דפוסי ההגירה הפנימית וההתמיינות..
מעקב רשויות המדינה אחר שלומם של ילדים מאומצים במשפחות מאמצות ומתן שירותי תמיכה לאחר סיום הליך האימוץ - סקירה משווה
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
מבט על ערי הפיתוח: 1972 - 2016
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
מסמך זה נכתב לבקשתו של חבר הכנסת מאיר כהן, לרגל ציון יום ההוקרה לעיירות הפיתוח. המסמך מציג נתונים שונים על מצבן של ערי הפיתוח במהלך העשורים האחרונים בתחומים כגון אוכלוסייה, חינוך, דיור, גיוס לצבא, תעסוקה ותקציבים. המסמך מתבסס בעיקרו על עיבוד של מרכז המחקר והמידע של הכנסת לנתוני הרשויות המקומיות המפורסמים על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, וכן לנתוני משרדים ממשלתיים שונים.
יום הסביבה 2018: נושאים "חמים" על סדר היום הסביבתי העולמי
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
מסמך זה נכתב לקראת יום הסביבה בכנסת, והוא מציג כמה מהנושאים המרכזיים שעל סדר היום העולמי בתחומי הסביבה והקיימות. שניים מהנושאים שיוצגו להלן )יעדי פיתוח בר קיימא של האו"ם וכלכלה מעגלית( הנם נושאי רוחב, שנותנים מסגרת לפעולה בתחומים סביבתיים, חברתיים וכלכליים שונים. שאר הנושאים המוצגים - שינויי אקלים, שימור המערכות האקולוגיות ומגוון המינים, וההתמודדות עם פסולת הפלסטיק- הם מהנושאים הסביבתיים הבולטים שעל סדר היום העולמי בשנים האחרונות, בהם ניכרת פעילות רבה הן ברמה הבינלאומית והן ברמה המדינתית. בכל אחד מהפרקים מוצגות דוגמאות לעשייה בתחום בעולם, לצד התייחסות לעשייה בישראל.
מאזן אספקת המזון 2016
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי 2016-1989
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
פני החברה בישראל: דת והגדרה עצמית של מידת דתיות
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
הדוח הנוכחי בוחן את האוכלוסייה בהיבטים של עוני, רמת חיים, דיור, תעסוקה, חינוך, תאונות דרכים ועוד על פי דת והגדרה עצמית של מידת דתיות, ומכאן שהוא מספק לקובעי המדיניות ולכלל הציבור מבט נרחב על נושא זה במגוון תחומים.
מצב איכות האוויר בישראל. דוח שנתי 2016
המשרד להגנת הסביבה
שנתון התכנון 2017
מנהל התכנון, משרד האוצר
שנתון התכנון לשנת 2017 מסכם את הפעילות השנתית של מוסדות התכנון ברמה הארצית והמחוזית וגופי הסמך שלהם (מינהל התכנון ולשכות התכנון המחוזיות). שנתון זה הוא השביעי במספר ועוסק בתכניות שאושרו, קודמו וטופלו בשנת 2017. השנתון נועד להגביר את השקיפות של פעילות מנהל התכנון ולאפשר דיון ציבורי פתוח.
העלייה מברית-המועצות לשעבר: תמונת מצב בשוק העבודה
מרכז אדוה - מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל
מסמך זה בא לבדוק את מעמדם בשוק העבודה של עולים... כיום, 2016 ,רבע מאה לאחר בואם. הנתונים לקוחים מתוך סקרי הוצאות משקי הבית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, והם מציגים השוואה בין שתי נקודות זמן: 2006 ו-2016 — השנה האחרונה עבורה יש בידינו נתונים מלאים.
פסקת ההתגברות: איזונים ובלמים של המוסדות הפוליטיים ומערכת המשפט
המכון הישראלי לדמוקרטיה
שימועים נושאיים בוועדות הכנסת: סקירה והמלצות
המכון הישראלי לדמוקרטיה
מדד הביטחון האישי: אלימות, פשיעה ושיטור ביישובים הערבים. דו"ח 2017
יוזמות קרן אברהם
דו"ח 'אלימות, ביטחון אישי ושיטור ביישובים הערביים 2017' הוא הראשון בסדרה שתפרסם עמותת יוזמות קרן אברהם מדי שנה בשנה, ומטרתו לעקוב אחר עמדותיהם של האזרחים הערבים בסוגיות של שיטור ואלימות, אחר עבודת המשטרה בקרב האוכלוסייה הערבית ואחר יישום החלטת הממשלה 1402 להגברת הביטחון האישי במגזר הערבי שנתקבלה ביום 10 באפריל 2016.
עקרונות עבודה והתערבות המותאמים לחברה הערבית בשירותי רווחה וטיפול בישראל
מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל
סקירת תוכניות לבני משפחה המטפלים באדם עם דמנציה
מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל
מניהול סכסוך לניהול הסדר: תפיסת הביטחון הישראלית והמדינה הפלסטינית
מולד - המרכז להתחדשות הדמוקרטיה
ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסייה, חברה, כלכלה (9)
על נתוניך ירושלים 2018: מצב קיים ומגמות שינוי
מכון ירושלים למחקרי מדיניות
בנייה בלתי חוקית, סכסוכי דמים ושני מיליארד שקל בשנה: המחיר של היעדר זכויות על הקרקעות במזרח ירושלים. מחקר מדיניות
מכון ירושלים למחקרי מדיניות
אי שוויון מתהווה בגיל הרך: על הקשר בין עוני, גירויים חושיים, התפתחות הילד והישגים
מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
לימוד ערבית בחינוך העברי - מחסמים לסיכויים
סיכוי - העמותה לקידום שוויון אזרחי
אוטונומיה ובחירה במערכת חינוך פתוחה
פורום קהלת למדיניות ריבונות לאומית, חירות הפרט
נמלי ישראל בעידן של תחרות
פורום קהלת למדיניות ריבונות לאומית, חירות הפרט
מבזקי הארות פסיקה 79 | יוני 2018: 'כסף שחור' – בעקבות ע"א 4946/16 סעד נ' פקיד שומה אשקלון
מבזקי הארות פסיקה 78 | יוני 2018: 'חבורות כחולות' – בעקבות ת"פ (י-ם) 24610-05-15 מדינת ישראל נ' מזרחי
משפט צדק? ההליך הפלילי בישראל – כשלים ואתגרים [משפט, חברה ותרבות]
הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל-אביב