פרסומים חדשים
סקירה חודשית 07-2019


העמוד מציג רשימה של פרסומים חדשים בהוצאת המוסדות המשתתפים בספריה.
מבקר חדש? מומלץ לעיין בתקנון הספריה לפרטים על תנאי שיתוף\שימוש בתכנים דיגיטליים.
מידע חסר\לא מדויק? צרו קשר לצוות הספריה להשלמה והצטרפות.

כתבי עת - גליונות חדשים

מעשי משפט
כרך י 2019
מאזני משפט
כרך י"ב 2019
'המשפט' ברשת
93 07-2019
ביו-אתיקה
19 04-2019
נקודת מפגש
17 07-2019
מערכות
484 07-2019
עדכן אסטרטגי
22-2 07-2019

דוחות מחקר, נתונים ופרשנות

דו"ח הלחץ: אתגרים לממשלה הבאה
אדם טבע ודין
נתונים כמותיים על אודות אגרות בתובענות ייצוגיות
הרשות השופטת - מחלקת המחקר
אפיון יחידות גאוגרפיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה בשנת 2015
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
דמוגרפיה של עסקים. מקבץ נתונים סטטיסטיים ממרשם העסקים, 2011-2017
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
הוצאות לביטחון בישראל, 1950-2017
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
מערכת החינוך המיוחד
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
תקצוב גני הילדים בחינוך המיוחד
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
מסגרות לילדים בגיל הרך
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
תקציב התרבות ותקצוב מוסדות תרבות
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
תרגום חקיקה - מבט משווה
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
עבודת יתר בישראל - מגמות ומאפיינים
המוסד לביטוח לאומי - מינהל המחקר והתכנון
תכנית חסכון לכל ילד: השלכות על האי שיוויון וחלופות מדיניות
המוסד לביטוח לאומי - מינהל המחקר והתכנון
דוח המפרץ לשנת 2018 וסיכום התוכנית ביניים לשנים 2015-2018
המשרד להגנת הסביבה
אלימות, פשיעה ושיטור ביישובים הערבים. דו"ח הביטחון האישי והקהילתי
יוזמות קרן אברהם
היבטים מעשיים במתן שירותים בתקצוב אישי לאנשים עם מוגבלות. סקירת ספרות
מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל
פיילוט מפ"ה - משפחות פוגשות הזדמנות. תמצית מחקר הערכה
מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל
הפיילוט לפיקוח על אפוטרופוסים לעניינים אישיים. דוח מסכם
מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל
מדדי איכות חיים בירושלים - בחינה סובייקטיבית
מכון ירושלים למחקרי מדיניות
מערכת האשפוז הכללי בישראל: תמונת מצב
מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
התקציבים המיועדים לאוכלוסייה הערבית מתקציב המדינה לשנת 2019
מרכז מוסאוא לזכויות האזרחים הערבים בישראל
לאומיות ליבראלית: אנתולוגיה
המכון לאסטרטגיה ציונית
הרכבת המהירה לירושלים: סיפור הקמתה והשלכותיה האפשריות על העיר
מכון ירושלים למחקרי מדיניות
עיר ממשל: המצב התכנוני בקריית הלאום
מכון ירושלים למחקרי מדיניות
סיפוח דוחק פיתוח: שני מפעלי התיישבות, שני סדרי יום לאומיים
מרכז אדוה - מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל
נתיבי שַׁיטִ בעידן הגלובליזציה: שינויים, קיצורי דרך, תוספות וחלופות
קתדרת חייקין לגיאואסטרטגיה, אוניברסיטת חיפה
האם הוצאות הממשלה בישראל נמוכות בהשוואה בין־לאומית, והאם רצוי להגדילן?
פורום קהלת למדיניות ריבונות לאומית, חירות הפרט
Forecast Performance in Times of Terrorism
Bank of Israel - Research Department
Optimal Monetary Policy under Bounded Rationality
Bank of Israel - Research Department