סקירה חודשית \ 11-2018
העמוד מציג גליונות וניירות מחקר חדשים, כפי שפורסמו במהלך החודש האחרון באתרי המוסדות המשתתפים בספריה.
לצפיה במסמכים לחצו על סימן הקובץ המצורף.

מבקר חדש? מומלץ לעיין בתקנון הספריה לפרטים על תנאי שיתוף\שימוש בתכנים דיגיטליים.
מידע חסר\לא מדויק? צרו קשר לצוות הספריה להשלמה והצטרפות.
כתבי עת ופרסומים תקופתיים
מערכות
08-2018 479
אתיקה מקצועית
11-2018 66
ביטחון סוציאלי
08-2018 105
מדד הדמוקרטיה
הישראלית 2018
'המשפט' ברשת:
זכויות אדם
הדין והדיין
10-2018 49
עדכן אסטרטגי
10-2018 21-3

דוחות מחקר, נתונים ופרשנות
אנשים עם מוגבלות בישראל: אוכלוסייה, תעסוקה ועוני - נתונים מנהליים
המוסד לביטוח לאומי - מינהל המחקר והתכנון
רוב מהומה על לא מאומה'? השפעת התקשורת המודפסת על שוק המניות בישראל
בנק ישראל - מחלקת מחקר
יעדי פיתוח בר קיימא של האו"ם
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
תיאור וניתוח האשראי הבנקאי לעסקים לפי מגזר
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
ההוצאה הלאומית לבריאות 1962-2017
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
מדדי חקלאות-סביבה, 2000-2015
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
סקר ביטחון אישי 2017
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
בנייה בת-קיימה, מדריך טכני: מהות התקן, מבנה, מתודולוגיה, ניקוד ודירוג, תנאי סף ושלבי הערכה לקבלה
המשרד להגנת הסביבה
סינון תכנים פוגעניים מהאינטרנט - מחקר השוואתי
איגוד האינטרנט הישראלי
הובלת החיטה בתקופה הרומית – היבטים אסטרטגיים
קתדרת חייקין לגיאואסטרטגיה, אוניברסיטת חיפה
חקיקה ישירה של הכנסת ה-20 על הגדה המערבית: המהלכים לקידום סיפוח ולהחלשת דיני הכיבוש
האגודה לזכויות האזרח בישראל
לא תתעמר בה: עשור לנוהל הסדרת מעמדם של מהגרות ומהגרים קורבנות אלימות במשפחה
המוקד לפליטים ולמהגרים
שבת מקומית: 'חוקי שבת' והיקף האיסור על פעילות כלכלית ברשויות המקומיות
המכון הישראלי לדמוקרטיה
אפליה תעסוקתית בישראל, התמודדות מבדלת
המכון הישראלי לדמוקרטיה
°360 – התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון לומדת מהצלחות: סיפורי הצלחה בעבודה עם אוכלוסייה בדואית
מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל
עובדות ומספרים – אנשים עם מוגבלות בישראל 2018
מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל
מדדים חברתיים-כלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב
מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל
התוכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב (החלטת הממשלה 3708): דוח מסכם
מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל
הרעיונות של השמאל מנצחים – אז למה המפלגות שלו מפסידות?
מולד - המרכז להתחדשות הדמוקרטיה
השכונות הערביות במזרח־ירושלים - מחקר תשתית והערכה: כפר עקב
מכון ירושלים למחקרי מדיניות
הדרך למפגש בריא: בתי החולים בירושלים כמרחב משותף ליהודים וערבים
מכון ירושלים למחקרי מדיניות
הגבול המוסרי של הקניין הרוחני
מכון ש. הורוביץ לקניין רוחני לזכר ד"ר אמנון גולדנברג, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל-אביב
הלוך ושוב: דפוסי הגעה לעבודה בישראל
מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
הצטרפות לעם היהודי בתנאֵי מדינת ישראל. מודל הבית המשותף: לכידות במציאות של ריבוי אורחות חיים
מרכז מציל״ה למחשבה ציונית, יהודית, ליברלית והומניסטית
בין סיוע לקיבוע: הטבות ותמריצים למשפחות חד-הוריות – סקירה וכימות
פורום קהלת למדיניות ריבונות לאומית, חירות הפרט