דין ומידע   »» סקירה חודשית


אוקטובר 2017
נובמבר 2017
ס ק י ר ה   ח ו ד ש י ת
לחידושי כתבי עת ופרסומי המחקר הציבורי בישראל


על נתוניך ירושלים 2017: מצב קיים ומגמות שינוי
מכון ירושלים למחקרי מדיניות
הפרסום ... משרטט תמונה עדכנית של ירושלים במגוון רחב של נושאים ביניהם אוכלוסייה, תעסוקה, חינוך, בינוי ותיירות. הפרסום נועד להנגיש לקהל הקוראים את עיקרי הממצאים מהשנתון הסטטיסטי לירושלים באמצעות תאור מילולי קצר המלווה בגרפים ובמפות שמסייעים להבין את המתרחש בירושלים, העיר הגדולה והמורכבת בערי ישראל.

אסטרטגיה לצמיחת המשק 2017
מכון אהרן למדיניות כלכלית
על רקע הפער ברמת החיים בין ישראל לבין המדינות המובילות ב-OECD ,שאינו מצטמצם זה שנים רבות, מוצגת בנייר מדיניות זה אסטרטגיה כלכלית לישראל שמטרתה לצמצם לאורך זמן את הפער בתוצר לנפש ובשיעור העוני. אסטרטגיה זו מתבססת על ניתוח מקרו-כלכלי לזיהוי הגורמים המרכזיים לפערים בין ישראל למדינות מובילות שנבחרו...

שיתוף מידע בריאותי בישראל: היבטים ארגוניים
מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל
מטרות המחקר היו לבחון כיצד בעלי תפקידים בכירים בבתי החולים ובקופות החולים תופסים את התרומה הפוטנציאלית של המערכת, מה הם לדעתם הגורמים המעכבים והמקדמים את השימוש בה ובאילו צעדים נקטו כדי לקדם את השימוש. מטרה משנית הייתה ללמוד על מידת השימוש בפועל במערכת בבתי החולים...

מתדפקים בשער: הכשלים בגישה למערכת המקלט בשל גידול במספר הפונים באוקראינה וגיאורגיה
המוקד לפליטים ולמהגרים
החל משנת 2016 חלה עליה חדה במספר אזרחי אוקראינה וגיאורגיה אשר הגישו בקשות למקלט מדיני בישראל. איסוף נתונים שנערך על ידי המוקד לפליטים ומהגרים מראה כי בעליית מספר המהגרים ממדינות אלו מעורבים גורמים ישראלים ביניהם גם חברות כוח אדם, המפיצים במדינות המוצא מידע שגוי בדבר האפשרות לעבוד באופן חוקי בישראל תוך ניצול חוסר התפקוד של מערכת המקלט בישראל..

המשפט ההומניטרי הבין־לאומי בעימותים מזוינים על־לאומיים ואסימטריים: אתגרים עכשוויים מרכזיים
המכון למחקרי ביטחון לאומי
מטרת המחקר להציג את האתגרים המרכזיים שמציבה הלוחמה האסימטרית בפני דיני המלחמה, ואת המענה שמספק כיום הדין הבין־לאומי לאתגרים אלה. התכלית אינה לספק ניתוח אקדמי נוסף, אלא מורה נבוכים מעשי...

מכינות קדם-צבאיות
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
במסמך זה ... מובאת סקירה כללית של המכינות הקדם-צבאיות. הסקירה תעסוק בנושאים האלה: מכסות דחיית הגיוס לחניכי המכינות; נתוני הגיוס והשירות של בוגרי המכינות; תקצוב המכינות; האתגרים שהמכינות מתמודדות עמם; תוכניות קדם-צבאיות חצי-שנתיות ...

עדכן אסטרטגי, 20-3 10-2017
המכון למחקרי ביטחון לאומי


Techcity21: תכנית האב האסטרטגית קרית הטכניון
המרכז לחקר העיר והאיזור, טכניון
דו"ח מצב הצעירים הראשון, 2017
התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל
בשנת 2017 הגיעה העת למדוד הלכה למעשה את מצב הצעירים בישראל, וזאת מתוך צורך עז לרכז מאמצים בדור העתיד של המדינה. מסיבה זו אנו משיקים כאן, בצעד ראשון מסוגו, דו"ח ובו מידע מגוון הסוקר את אורח חייהם של הצעירים במדינה משלל אספקטים: סקרנו את פעילות הממשלה ותפקודה בכל הנוגע לצעירים, את הפערים העצומים בין שכבות האוכלוסייה הצעירה, את החיבור של האקדמיה לשוק התעסוקה, את האמון של הצעירים במוסדות השלטון, את מידת המעורבות הפוליטית והאזרחית שלנו כצעירים ביחס לעולם ועוד..

הפקעת קידושין
המכון לאסטרטגיה ציונית
נייר עמדה זה מבקש להציג הצעת חוק שתביא לפתרון הבעיה של מקרי עגינות הנובעים מסירובו של האיש לתת לאשתו גט, או מסירובה של האישה לקבל גט, ובכך לשחרר אותם מקשר שהם אינם רוצים בו..

תקצוב המאבק למיגור אלימות נגד נשים: היעדר שקיפות וביצוע חסר
מרכז אדוה - מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל
מסמך זה, מטרתו לנתח את המשאבים הציבוריים המושקעים במניעת אלימות נגד נשים במשפחה. כפי שיתגלה בהמשך, הצרכים ידועים והמוסדות הממשלתיים מכירים בחומרת הבעיה ובהשלכותיה, אולם הכרה זו אינה באה לידי ביטוי במימון מספק לשירותי הגנה ומניעה ולצמצום התופעה לטווח ארוך. התקציבים המושקעים בנושא אינם שקופים דיים וההמלצות הרבות והטובות לגבי שיפור המענים, נשארות לרוב על הנייר.

רצח וניסיונות לרצח של נשים בדגש על רקע של אלימות במשפחה
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
מסמך זה מוגש לוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי לקראת דיון בנושא רצח נשים, שמתקיים במסגרת ציון היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים. במסמך מוצגים נתונים על אודות רצח וניסיונות לרצח של נשים בעשור האחרון, בהתבסס על העבירות המדווחות במשטרה. המסמך כולל פירוט של מספר התיקים שנפתחו במשטרה בעבירות אלו, רמת הקרבה בין הקורבן לחשוד - בדגש על מקרי רצח של נשים בידי בני זוגן או בידי קרוב משפחה אחר, פילוח של הקורבנות לפי קבוצת אוכלוסייה, נתונים על כתבי האישום שהוגשו בעבירות אלו וכן סטטוס הטיפול בתיקי הרצח...

החינוך הבדואי בנגב – תמונת מצב
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
במסמך שנכתב ... לקראת ציון יום הנגב בכנסת, נביא נתונים מרכזיים על ילדים בדואים בנגב והחינוך הבדואי בנגב, כולל התייחסות לבינוי כיתות, להסעות תלמידים, להישגים בחינוך הבדואי בנגב ולשיעורי הלמידה בחברה הבדואית בנגב ומידע על החלטות הממשלה בדבר החינוך הבדואי בנגב ויישומן...

סוגיות בהסדרת נושא הקרקעות בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
מסמך זה נכתב ... לקראת ציון "יום הנגב" בכנסת, והוא עוסק בסוגיות שונות הקשורות בהסדרת נושא הקרקעות בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב. המסמך כולל נתוני רקע על האוכלוסייה הבדואית בישראל, הצגה של סוגיית הקרקעות ותביעות הבעלות עליהן, סקירת ניסיונות קודמים להסדיר את הסוגיה ולבסוף הצגת המדיניות הנוכחית של ממשלת ישראל ודיון בה...