דין ומידע   »» סקירה חודשית

05-2017

ס ק י ר ה   ח ו ד ש י ת
לחידושי המחקר הציבורי בישראל

העמוד מציג גליונות כתבי-עת ודוחות מחקר חדשים, אשר פורסמו באתרי המוסדות המשתתפים במהלך החודש האחרון.
הסקירה בנויה בסדר א-ב מוסדות ממשלתיים \ ציבוריים, בציון שם המחקר ובצירוף קובץ להורדה.
למחקרים נוספים והפניה לאתר הפרסום המקורי לחצו על שם המוסד הנבחר.


מוסדות מחקר ממשלתיים
הכנסת - הלשכה המשפטית
הסדרים משפטיים למניעת ניגוד עניינים - סקירה משווה
המסמך התבקש כרקע לבחינת הסוגיה של הסדרת היחסים בין נבחרי ציבור ועובדי ציבור לבין גורמים פרטיים המצויים עימם בקשר מקצועי או ביחסי עבודה, בעיקר בכל הנוגע לאינטרסים האישיים של אותם אישים ושל המקורבים להם.
הכנסת - הלשכה המשפטית
הסדרים בדבר עיון במסמכי אימוץ - סקירה משווה
מסמך זה נכתב לבקשת חברת הכנסת נורית קורן, יו"ר הוועדה המיוחדת בנושא פרשת היעלמותם של ילדי תימן, מזרח והבלקן..., ועניינו סקירה משווה של הסדרים בחקיקה זרה בדבר עיון במסמכי אימוץ והחריגים לאפשרות העיון האמורה.
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
שילוב תלמידים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך
במסמך מובאים נתונים כלליים על יוצאי אתיופיה בישראל, על שיעור התלמידים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך בפילוחים שונים ועל הישגיהם הלימודיים. נוסף על כך יובא במסמך מידע על התוכנית הממשלתית החדשה לקידום שילוב יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית ויישומה בתחום החינוך...
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
תיאור וניתוח מרכיב התוספתיות בתקציב התכנית לפיתוח כלכלי של מחוז צפון וצעדים משלימים לעיר חיפה
מסמך זה נכתב לבקשת ועדת הכלכלה לקראת דיון בנושא תכנית פיתוח כלכלי של מחוז הצפון וצעדים משלימים לעיר חיפה, שהתקבלה בהחלטת ממשלה מס' 2262 מה-8 בינואר 2017. המסמך כולל רקע על אזור הצפון, פירוט סעיפי התכנית לפיתוח כלכלי של מחוז צפון ופילוח של תקציבי התכנית לפי פרמטרים שונים...
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
היערכות ומוכנות הרשויות המקומיות לרעידות אדמה
כתיבה: נורית יכימוביץ-כהן
מועד הפרסום: 03-05-2017
מסמך זה נכתב לבקשת חבר הכנסת דוד אמסלם, יושב ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, ועניינו היערכות הרשויות המקומיות לרעידת אדמה. במסמך תוצג מסגרת ההיערכות לרעידות אדמה בישראל, ייסקרו הגורמים המרכזיים האמונים על הכנת הרשויות המקומיות לרעידות אדמה וחלוקת הסמכות והאחריות ביניהם, תוצג סוגיית הקריטריונים לבחינת המוכנות של הרשויות ויוצגו היבטים שונים בהיערכות הרשויות המקומיות לחירום, ובפרט הנחיה, תרגול, פיקוח ובקרה...
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
הוצאות הביטחון בישראל 1950-2015
הפרסום המובא להלן מציג, על ידי מערכת של לוחות ותרשימים, נתונים מפורטים על הוצאות הביטחון בישראל. בנוסף לנתוני ההוצאה לצריכה הביטחונית, מוצג בפרסום אומדן העלות הכוללת לביטחון הכולל עלויות נוספות, חלקן עקיפות, הנובעות מהטלת שירות החובה והמילואים, החזקת מלאי חירום של מוצרים חיוניים, בניית מקלטים וחדרי ביטחון, העסקת שומרים במקומות ציבוריים וכד'...
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף כלכלי 1995-2015
הפרסום מספק נתונים המאפשרים לבחון את התפלגות ההוצאה לצריכה פרטית לפי ענף ואת השינויים שחלו בה במשך השנים. נתוני ההוצאה לצריכה פרטית בפרסום זה מיועדים לקובעי מדיניות, לחוקרים ולציבור הרחב והם ערוכים לפי הגדרות וסיווגים אחידים. הנתונים מוצגים באופן רציף ועקיב, וכוללים את התיקונים שהוכנסו, לרבות עדכונים, שימוש במקורות חדשים ופירוטים נוספים...
הרשות לניהול המאגר הביומטרי
דו"ח מסכם III לתקופת המבחן, יוני 2013 - ספטמבר 2016
מסמך זה מציג דין וחשבון מסכם של הפעילויות אשר ביצעה הרשות לניהול המאגר הביומטרי במסגרת תקופת המבחן בהתאם להוראות החוק להכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-2009, ובהתאם לצו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התשע"ג-2012, אשר מסדיר את תקופת המבחן...
מינהל התכנון, משרד האוצר
שנתון התכנון 2016
שנתון התכנון לשנת 2016 מסכם את פעילותם השנתית של מוסדות התכנון ברמה הארצית והמחוזית וגופי הסמך שלהן (מינהל התכנון ולשכות התכנון המחוזיות). שנתון זה הוא השישי במספר ומתמקד בתכניות שאושרו, קודמו וטופלו בשנת 2016 ,והוא כולל נתונים השוואתיים לשנים הקודמות בנושאים מסוימים.
מוסדות מחקר אקדמיים וציבוריים
בית ההוצאה לאור של צה"ל
בין הקטבים 10 03-2017: המטה הכללי - חלק ב': על מנהיגות ולמידה במציאות משתנה
בית ההוצאה לאור של צה"ל
מערכות, 471 05-2017: תכנית רב-שנתית 'גדעון'
הגר - מחקר ופיתוח מדיניות דיור מוגן
שווקי שכירות בערים נבחרות בעולם
הסקירה של שווקי השכירות בערים הנבחרות חושפת שונות גדולה ביניהן. לצד המגמות והמאפיינים המשותפים, כגון הביקוש הגובר למגורים בעיר והעלייה במחירי הדיור, ניתן להבחין בשוני מובהק ברגולציה המעצבת את השווקים...
המכון למחקרי ביטחון לאומי, אוניברסיטת תל-אביב
אתגרי קהילת המודיעין בישראל
ספר זה עוסק באתגרי קהילת המודיעין בישראל, מנקודת מבט עדכנית וצופה פני עתיד, באמצעות סדרת מאמרים - שישה עשר במספר - שכתבו מומחים מהאקדמיה ומקהילת המודיעין בישראל...
המכון למחקרי ביטחון לאומי, אוניברסיטת תל-אביב
עדכן אסטרטגי, 20-1 04-2017
המרכז לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה
שותפויות בין-מגזריות בישראל: תשומות, תהליכים ותוצרים. ממצאי מחקר והשלכות למדיניות ולפרקטיקה
המחקר ביקש לבחון וללמוד את דפוסי הפעולה של שותפויות בין-מגזריות בתחום השירותים החברתיים בישראל. בהקשר זה, המחקר בחן שותפויות תלת-מגזריות בהן קיימת מעורבות של ארגונים מהמגזר הממשלתי, העסקי ומהחברה האזרחית.. המחקר בדק את המניעים ליצירת שותפות, הגורמים המעודדים והבולמים את התפתחותה, את תהליכי עיצובה, עלויות ההפעלה והפעילות השוטפת שלה, תרומתה לפיתוח תשתיות כלכליות ויכולות ארגוניות ומבניות, ואת ההשפעות וההשלכות של השותפות על כל אחד מהארגונים השותפים ועל השגת מטרותיהם החברתיות.
הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל-אביב
מעשי משפט - כתב עת למשפט ולתיקון חברתי, כרך ח' 2016
הקתדרה לזכויות אדם ע"ש אמיל זולא, בית הספר למשפטים המכללה למנהל
מבזקי הארות פסיקה 66 | יוני 2017: 'הכותל, עזבו ועצבת' - בעקבות בג"ץ 8124/15 מגנוס נ' הממונה על הכותל המערבי
הקתדרה לזכויות אדם ע"ש אמיל זולא, בית הספר למשפטים המכללה למנהל
מבזקי הארות פסיקה 65 | מאי 2017: 'על גופתו המתה' - בעקבות בג"ץ 708/17 אבו אלקיען נ' משטרת ישראל
הקתדרה לזכויות אדם ע"ש אמיל זולא, בית הספר למשפטים המכללה למנהל
מבזקי הארות פסיקה 64 | מאי 2017: 'מסומנת' על תיוג אתני והשלכותיו הראיתיות: בעקבות הע"ז (ת"א) 11387-09-14 מדינת ישראל משרד הפנים רשות האוכלוסין וההגירה נ' רובינשטיין
לשכת עורכי הדין
אתיקה מקצועית, 65 05-2017
לשכת עורכי הדין מחוז תל-אביב
עט ואתיקה, 99 04-2017
מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל
הזדקנות בקרב נכי צה"ל והשלכותיה על הצורך בשירותים
בעקבות הזדקנות אוכלוסיית נכי צה"ל שבטיפול אגף שיקום נכים במשרד הביטחון ערך מכון מאיירס- ג'וינט-ברוקדייל סקר שמטרתו לבחון את השלכות ההזדקנות על אוכלוסייה זו. במוקד הסקר עמדו הצרכים המשתנים של נכי צה"ל והיערכותו של האגף כדי שיוכל למלאם...
מולד - המרכז להתחדשות הדמוקרטיה
הביטחון הלאומי וההתנחלויות
הסכסוך הישראלי־פלסטיני הוא האתגר הביטחוני המרכזי של מדינת ישראל. על אף שלא ניתן להעמיד את הסכסוך כולו על מרכיב בודד, אין ספק שהמרכיב הטריטוריאלי הוא לפחות אחד מיסודותיו העיקריים, אם לא העיקרי שבהם, וכבר שנים ארוכות שאינו ניתן להפרדה משאלת ההתנחלויות..
מרכז אדוה - מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל
הכיבוש: מי משלם את המחיר. השפעות הכיבוש על הכלכלה והחברה בישראל
מסמך זה מבקש להעשיר את הדיון הציבורי באמצעות הצבעה על הקשר בין המתרחש משני צדי הקו הירוק, וזאת תוך התמקדות בכמה מן ההשלכות החברתיות והכלכליות העיקריות של הכיבוש בפרט ושל הסכסוך הישראלי־פלסטיני בכלל...
מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
תמונת מצב המדינה 2017: תרשימים בנושאי חברה וכלכלה בישראל
החוברת נועדה לצייר תמונה פשוטה וברורה, ועם זאת מקיפה, של המצב החברתי-כלכלי בישראל. בעמודים הבאים תמצאו פנים שונים של התמונה - חלקם ידועים וחלקם מפתיעים - המציגים את המבנה החברתי-כלכלי על הדבש ועל העוקץ שבו...
>> סקירה חודשית 04-2017
שגיעת כתיב? פריט חסר? כתבו לנו: safran@din-online.info