דין ומידע   »» סקירה חודשית

יולי-אוגוסט 2017

ס ק י ר ה   ח ו ד ש י ת
לחידושי המחקר הציבורי בישראל

העמוד מציג גליונות כתבי-עת ודוחות מחקר חדשים, אשר פורסמו באתרי המוסדות המשתתפים במהלך החודש האחרון.
הסקירה בנויה בסדר א-ב מוסדות ממשלתיים \ ציבוריים, בציון שם המחקר ובצירוף קובץ להורדה.
למחקרים נוספים והפניה לאתר הפרסום המקורי לחצו על שם המוסד הנבחר.


מוסדות מחקר ממשלתיים
בנק ישראל - חטיבת המחקר
פונקציית הצריכה הפרטית בישראל
בנק ישראל - חטיבת המחקר
Bank of Israel - Research Department
Recovery Rates in the Israeli Corporate Bond Market 2008–2015
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
קידום לימודי מדעי הרוח בישראל
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
תיאור וניתוח תקצוב כיתות לימוד על-ידי משרד החינוך בשנים 2010 עד 2016
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
מידע על עלויות הפעלת צהרונים
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
נתונים על תעסוקה וענף התעשייה במחוז הדרום
מסמך זה מוגש לבקשת ועדת הכלכלה לקראת דיון בוועדה ב-4 ביולי 2017 בנושא קידום ופיתוח התעשייה בנגב לציון יום הנגב בכנסת. במסמך נתונים על מחוז הדרום, לרבות דמוגרפיה (אוכלוסייה והגירה פנימית), תעסוקה (מועסקים, שיעור השתתפות בכוח העבודה ושיעור אבטלה) וענף התעשייה...
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
הרשויות המקומיות בישראל 2015.
חלק א: מבוא, לוחות השוואה, תרשימים, נספחים, פרופיל כלל ארצי ומגזרי, פרופיל עיריות
פרסום זה מובאים נתונים פיזיים (אוכלוסייה, חינוך ורווחה, תשתיות וכו') ונתונים כספיים (ביצוע תקציב) של הרשויות המקומיות בישראל לשנת 2015. המידע הכלול בפרסום נועד לסייע לרשויות המקומיות, לאנשי המינהל והתכנון המקומי והמרכזי וכן לאנשי מחקר, בעבודתם בנושאי השלטון המקומי בישראל. ...
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
הסקר החברתי 2015. נושאים שנתיים: עמדות כלפי שירותי ממשל ומעורבות אזרחית
מועד הפרסום: מס' 1670 07-2017
הסקר החברתי הוא סקר שנתי, הנערך ברציפות משנת 2002 בהזמנת אגף התקציבים במשרד האוצר. הסקר מבוסס על מדגם חדש בכל שנה. מטרתו לספק מידע עדכני על האוכלוסייה בישראל ועל תנאי חייה, ונתוניו מיועדים לשימושם של קובעי מדיניות חברתית, לחוקרים בתחומי החברה והרווחה ולציבור הרחב...
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
כלי רכב מנועיים 2016
בפרסום מובאים נתונים על מצבת כלי הרכב המנועיים בישראל בסוף שנת 2016 .הנתונים שבפרסום זה, כמו בפרסומים השנתיים הקודמים בנושא, מבוססים על עיבודים שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתוך מרשם הרכב של רשות הרישוי שבמשרד התחבורה...
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
פני החברה בישראל: בני 55 ומעלה
הדו"ח מתמקד באוכלוסיית בני 55 ומעלה בישראל בהיבטים של עוני, רמת חיים, דיור, תעסוקה, חינוך, תאונות דרכים ועוד, ומספק לקובעי המדיניות ולכלל הציבור מבט נרחב על אוכלוסייה זו במגוון תחומים....
מוסדות מחקר אקדמיים וציבוריים
אדם טבע ודין - אגודה ישראלית להגנת הסביבה
מחסור באכיפה ופיקוח על שאריות חומרי הדברה במזון בישראל
נייר זה מציג את מצב הדברים הקיים בכל הנוגע לפיקוח ואכיפה על חומרי הדברה בתוצרת הטריה, וכן את המלצות אדם טבע ודין לצעדים הנדרשים לשם אבטחת תוצרת איכותית ובריאה...
איגוד הבנקים
בנקאות, 31 06-2017
בית ההוצאה לאור של צה"ל
מערכות, 472-2 07-2017: בחינת סוגיית ההגנה על משאבי האנרגיה של ישראל במים כלכליים
בית ההוצאה לאור של צה"ל
בין הקטבים, 11-12 07-2017: עוצמה אווירית: יובל למבצע "מוקד" במלחמת ששת הימים
במקום - מתכננים למען זכויות תכנון
Bimkom - Planners for Planning Right
The effect of forced transfer on Bedouin women
This position paper was written against the backdrop of Israel’s plans to establish a new town north of Jericho - a town called Nweima - and to relocate some 2,000 families from several tribes within its limited area. Bimkom filed objections to the plans, in the name of 100 women from these tribes. The position paper is based on meetings and conversations with Bedouin women in the Judean Desert, who have been forcibly relocated in recent decades
המארג - התוכנית הלאומית להערכת מצב הטבע
מערכות אקולוגיות ורווחת האדם – הערכה לאומית. דוח ביניים
הפרויקט, המתבצע במסגרת המארג, נועד להציג תמונה של השירותים והתועלות שתושבי ישראל מקבלים מהמערכות האקולוגיות שבשטחי המדינה. הפרויקט עוסק במנגנונים המאפשרים את שירותי המערכות האקולוגיות, בערכם ובמצבם, ובתפקידו של המגוון הביולוגי באספקת שירותים אלה.
המוקד לפליטים ולמהגרים
סחר בבני אדם בישראל. דוח מעקב שנתי 2016
דו"ח זה מהווה תמונת מצב והערכה... בכל הנוגע לסחר בבני אדם והחזקה בתנאי עבדות בישראל בשנת 2016 ,למגמות ולמאמצים של ממשלת ישראל במאבק נגדו...
המכון לאסטרטגיה ציונית
חזון לאומי - המרכז למנהיגות ציונית
מחקר משווה: דגל, סמל והמנון במדינות לאום דמוקרטיות
מחקר זה משווה את ישראל אל מול מדינות דמוקרטיות מפותחות אחרות אשר חברות בארגון הבינלאומי OECD... השוואה תיערך למול דגלים, סמלים והמנונים לאומיים של מדינות חברות בארגון...
המכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה
חמישים שנה למלחמת ששת הימים
מלחמת ששת הימים שהתחוללה לפני 50 שנה מהווה ציון דרך בולט בהיסטוריה של עם ישראל ומדינת ישראל. ניצחונה של מדינת ישראל במלחמה זו הביא לשינויים מרחיקי לכת בחברה הישראלית, במערכת הפוליטית שלה, ושינה את פני ההיסטוריה של המזרח התיכון...
המכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה
המניעה והסיכול כמרכיבי יסוד בתפיסת הביטחון של ישראל
כתיבה: שאול שי
מועד הפרסום: 06-2017
...המניעה והסיכול כמענה לאיום הבלתי קונבנציונלי היו בפועל מרכיבים מרכזיים בתפיסת הביטחון, למרות שלא זכו להמשגה הראויה, ויש להכיר בהם ולכלול אותם כמרכיב החמישי של תפיסת הביטחון לצד ההרתעה, התרעה, הכרעה והתגוננות.
המכון למחקרי ביטחון לאומי, אוניברסיטת תל-אביב
עדכן אסטרטגי, 20-2 07-2017
המכון הישראלי לדמוקרטיה
אסדרת פעילותם של גופים חוץ־מפלגתיים בבחירות לכנסת
מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל - מרכז מוביל למחקר חברתי יישומי
בני +65 בישראל: שנתון סטטיסטי 2016
מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל - מרכז מוביל למחקר חברתי יישומי
ילדים ובני נוער בסיכון בישראל
מטרת דוח זה היא להציג את המידע שנאסף בתהליך של איתור ומיפוי של הילדים ובני הנוער בסיכון בכל היישובים שבהם מופעלת התכנית הלאומית, ולהציג תיאור מעודכן שלהם.
בדוח מובא מידע על מספר הילדים ובני הנוער שאותרו בסיכון, על שיעורם בקרב אוכלוסיית הילדים והנוער ביישובי התכנית ועל מאפייניהם וצורכיהם ...
מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל - מרכז מוביל למחקר חברתי יישומי
ילדים ובני נוער עם מוגבלות נפגעי התעללות והזנחה: אומדן היקף התופעה בישראל
מחקרים שנעשו ברחבי העולם מראים כי ילדים ובני נוער עם מוגבלות חשופים להתעללות ולהזנחה יותר מאשר ילדים ובני נוער ללא מוגבלות. בשנת 2012 כינסו ג'וינט-אשלים ומכון חרוב פורום בין-ארגוני לטיפול בצרכים של ילדים ובני נוער עם מוגבלויות אשר נחשפים להתעללות ולהזנחה. אחד הנושאים שעלו היה העדר נתונים בישראל על אוכלוסייה זו ועל היקף התופעה בהשוואה לילדים ובני נוער ללא מוגבלות. הפורום פנה למכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל בבקשה לבצע סקירת ספרות בנושא וכן לנסות לאמוד את היקף התופעה, באמצעות הנתונים הקיימים. כמו כן, התבקש המכון להמליץ על דרכים לשיפור שיטות איסוף הנתונים על אודות ילדים ובני נוער אלה ...
מולד - המרכז להתחדשות הדמוקרטיה
עושים נפשות: כיצד השתלט הימין הדתי על החינוך לערכים בבתי הספר הממלכתיים
התחקיר שלפניכם מבקש להציג את דרכי הפעולה של עמותות הימין הדתי הפועלות בבתי הספר החילוניים, למפות את מקורות המימון שלהן ולחשוף את העקרונות האידאולוגיים המנחים אותן...
מרכז רקמן - המרכז לקידום מעמד האישה, אוניברסיטת בר-אילן
הדין והדיין: פסקי דין רבניים בנושאי משפחה, 45 6.2017
פורום קהלת למדיניות ריבונות לאומית, חירות הפרט
בחינות הבגרות באזרחות
נייר מדיניות זה ממוקד ברכיב אחד של המקצוע – בחינות הבגרות. בנייר יתוארו הכשלים בבחינות המתקיימות כיום, תוצע חלופה ויוסבר כיצד היא מתגברת על הכשלים, ותוצג תוכנית עבודה ליישומה....
פורום קהלת למדיניות ריבונות לאומית, חירות הפרט
טיוב האסדרה בישראל
בהשוואה לרוב המדינות החברות ב- OECD ,ישראל סובלת מרמה נמוכה של הכנסה לנפש ומרמה גבוהה של מחירים לצרכן. אחת הסיבות המרכזיות לכך היא אסדרה )רגולציה( כובלת, המטילה נטל כבד ומיותר על אזרחים ועסקים...
צלול - עמותה לאיכות הסביבה
דו"ח מצב הים 2017: חוק התלמ"ת, מדוע חשוב לאשרו ומה צריך לתקן בו?
עבודה זו מנתחת את הסיבות שמונעות את חקיקת חוק התלמ"ת ואת יישומו, ומעלה את ההשערה לפיה, גם אם החוק יאושר, הוא יספק מענה חלקי בלבד למקרה של זיהום וזאת בשל חוסר עדכונו של תרחיש הסיכון...
Cegla Center for Interdisciplinary Research of the Law, Tel Aviv University
Theoretical Inquiries in Law, Vol. 18-2 07-2017: Sovereignty and Property
>> סקירה חודשית 05-2017
שגיעת כתיב? פריט חסר? כתבו לנו: safran@din-online.info