דוחות מחקר ונתונים תקופתיים

שם הדוח / מוסד מפרסם דוחות בספריה
אובדן מזון והצלת מזון בישראל: היבטים כלכליים, חברתיים, סביבתיים
המשרד להגנת הסביבה - לקט ישראל - BDO Israel
2019 - 2015
איומים בתחום התכנון והבנייה בשמירה על השטחים הפתוחים
החברה להגנת הטבע
2013 - 2009
אלימות, פשיעה ושיטור בחברה הערבית. מדד הביטחון האישי והקהילתי
יוזמות קרן אברהם
2017 - 2019
אסטרטגיה לצמיחת המשק
מכון אהרן למדיניות כלכלית, המרכז הבינתחומי הרצליה
2017 / 2019
בין הציבורי לפרטי: הפרטות והלאמות בישראל
מכון ון ליר בירושלים
2014 - 2011
ביצועי המגזר הציבורי בישראל: ניתוח עמדות אזרחים והערכת מצב לאומית
המרכז לניהול ומדיניות ציבורית, אוניברסיטת חיפה
2001 - 2019
בית המשפט העליון: סיכום שנתי של פסקי דין מרכזיים
הרשות השופטת
2014 - 2019
בני 65+ בישראל. שנתון סטטיסטי
מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל
2020 - 2009
בריאות וסביבה בישראל
הקרן לבריאות וסביבה
2020 - 2014
דוח התחדשות עירונית
הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית
2016 - 2019
דוח מצב הטבע
המארג - התוכנית הלאומית להערכת מצב הטבע
2018 - 2015
דוח מצב הים
צלול עמותה לאיכות הסביבה
2017 - 2011
דוח מצב המדינה
מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
2020 - 2014
דוח מצב המדע בישראל
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
2019 - 2013
דו"ח מצב הצעירים
התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל
2018 - 2017
דוח פני החברה בישראל
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
2019 - 2008
האדם הלומד בעידן הטכנולוגי: הכנס לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס
האוניברסיטה הפתוחה
2018 - 2015
ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
2018 - 1989
הערכה אסטרטגית ימית רבתי לישראל
מרכז חיפה למחקרי מדיניות ואסטרטגיה ימית
2019 - 2015
הערכה אסטרטגית לישראל
המכון למחקרי ביטחון לאומי
2020 - 2010
התוכנית הלאומית לניטור מפרץ אילת
המשרד להגנת הסביבה
2019 - 2003
התכנית להטמעת שוויון מגדרי ברשויות המקומיות
מרכז אדוה - מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל
2017 - 2013
התקציבים המיועדים לאוכלוסייה הערבית מתקציב המדינה
מרכז מוסאוא לזכויות האזרחים הערבים בישראל
2017 - 2019
התקשורת בישראל: סדרי יום, שימושים ומגמות
בית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל
2011 - 2016
זכויות האדם בישראל - תמונת מצב
האגודה לזכויות האזרח
2018 - 2008
חדשנות בישראל - תמונת מצב
רשות החדשנות, משרד הכלכלה והתעשיה
2019 - 2017
יהודים ישראלים - דיוקן
קרן אבי חי, המכון הישראלי לדמוקרטיה
2000 / 2009
לקט ניתוחי מדיניות וסוגיות מחקריות
בנק ישראל - חטיבת המחקר
2017 - 2019
מבט סטטיסטי \ בנק ישראל 2019 - 2014
מדד הביטחון האישי: אלימות, פשיעה ושיטור ביישובים הערבים
יוזמות קרן אברהם
2018 - 2017
מדד הדמוקרטיה הישראלית
המכון הישראלי לדמוקרטיה
2019 - 2003
מדד המגדר: אי־שוויון מגדרי בישראל
מרכז שוות, מכון ון ליר בירושלים
2020- 2013
מחקר ופיתוח עסקי
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
2018 - 2010
ממדי העוני והפערים החברתיים
המוסד לביטוח לאומי
2019 - 2007
מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל
המועצה להשכלה גבוהה
2016 - 2012
מצב איכות האוויר בישראל
המשרד להגנת הסביבה
2016
נשים ומשפחה בישראל
מרכז רקמן - המרכז לקידום מעמד האישה
2016 - 2019
ספר החברה הערבית בישראל: אוכלוסייה, חברה, כלכלה
מכון ון ליר בירושלים
2019 - 2012
סקר ביטחון אישי
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
2019 - 2015
עובדים, מעסיקים ועוגת ההכנסה הלאומית
מרכז אדוה - מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל
2019 - 2005
על נתוניך ירושלים - מצב קיים ומגמות שינוי
מכון ירושלים לחקר ישראל
2020 - 2011
שנתון העמותות בישראל
אנפיטק עמותה למען עמותות
2014 \ 2012
תכנית ימית לישראל
המרכז לחקר העיר והאיזור, טכניון חיפה
2015
תמונת מצב חברתית
מרכז אדוה - מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל
2019 - 2005