מי ומי במחקר הציבורי בישראל?
אתרו ופרסמו בספריה הדיגיטלית מאמרים וחידושי מחקר רב-תחומי בנושאים אקטואליים.
מאגר הספריה מכיל אוסף מקיף של כתבי-עת ופרסומי מוסדות מחקר המובילים בישראל, בצירוף הפניה למקור הפרסום וקבצי תוכן לצפיה מיידית.
הספריה נועדה להרחיב את מודעות הציבור על חידושים ומקורות המחקר הרב-תחומי העומדים לרשותו, ולסייע למוסדות המשתתפים בגיבוי והפצת מידע ופרסומים דיגיטליים.


  דוחות מחקר ופרסומים תקופתיים

על נתוניך ירושלים
מצב איכות האוויר
שנתון מנהל התכנון
פני החברה בישראל
ספר החברה הערבית


  כתבי עת בספריה

בין הקטבים
ביטחון סוציאלי
'המשפט' ברשת:
זכויות אדם
המשפט
הדין והדיין
עדכן אסטרטגי  בפוקוס: מחקר חברתי וכלכלי
יום הסביבה 2018
נושאים 'חמים' על סדר היום הסביבתי העולמי

הכנסת - מרכז המחקר והמידע
מסמך זה נכתב לקראת יום הסביבה בכנסת, והוא מציג כמה מהנושאים המרכזיים שעל סדר היום העולמי בתחומי הסביבה והקיימות. שניים מהנושאים שיוצגו להלן (יעדי פיתוח בר קיימא של האו"ם וכלכלה מעגלית) הנם נושאי רוחב, שנותנים מסגרת לפעולה בתחומים סביבתיים, חברתיים וכלכליים שונים. שאר הנושאים המוצגים - שינויי אקלים, שימור המערכות האקולוגיות ומגוון המינים, וההתמודדות עם פסולת הפלסטיק - הם מהנושאים הסביבתיים הבולטים שעל סדר היום העולמי בשנים האחרונות, בהם ניכרת פעילות רבה הן ברמה הבינלאומית והן ברמה המדינתית. בכל אחד מהפרקים מוצגות דוגמאות לעשייה בתחום בעולם, לצד התייחסות לעשייה בישראל...

מבט על ערי הפיתוח: 1972 - 2016
הכנסת - מרכז המחקר והמידע
מסמך זה נכתב לבקשתו של חבר הכנסת מאיר כהן, לרגל ציון יום ההוקרה לעיירות הפיתוח. המסמך מציג נתונים שונים על מצבן של ערי הפיתוח במהלך העשורים האחרונים בתחומים כגון אוכלוסייה, חינוך, דיור, גיוס לצבא, תעסוקה ותקציבים. המסמך מתבסס בעיקרו על עיבוד של מרכז המחקר והמידע של הכנסת לנתוני הרשויות המקומיות המפורסמים על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, וכן לנתוני משרדים ממשלתיים שונים.
פני החברה בישראל: דת והגדרה עצמית של מידת דתיות
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
הדוח הנוכחי בוחן את האוכלוסייה בהיבטים של עוני, רמת חיים, דיור, תעסוקה, חינוך, תאונות דרכים ועוד על פי דת והגדרה עצמית של מידת דתיות, ומכאן שהוא מספק לקובעי המדיניות ולכלל הציבור מבט נרחב על נושא זה במגוון תחומים.
רקטות: השפעותיו של איום טרור על שוק הדיור
בנק ישראל - מחלקת מחקר
בודה זו בוחנת את העלויות הכלכליות של סכסוך באמצעות ניסוי ייחודי. אנו מנתחים את ההשפעות של מתקפת הרקטות המסיבית על צפון ישראל שניחתה בהפתעה במהלך מלחמת לבנון השנייה ב-2006 ושל האיום המתמשך הנשקף ממאגר הרקטות הגדל של ארגון חיזבאללה על שוק הדיור, על שוק העבודה ועל דפוסי ההגירה הפנימית וההתמיינות..
העלייה מברית-המועצות לשעבר: תמונת מצב
בשוק העבודה

מרכז אדוה - מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל
מסמך זה בא לבדוק את מעמדם בשוק העבודה של עולים... כיום, 2016 ,רבע מאה לאחר בואם. הנתונים לקוחים מתוך סקרי הוצאות משקי הבית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, והם מציגים השוואה בין שתי נקודות זמן: 2006 ו-2016 — השנה האחרונה עבורה יש בידינו נתונים מלאים.ארועים והודעות
שימוש הוגן בתוצרת המחקר הציבורי בישראל

ספריית 'דין ומידע' הוקמה במטרה לשמש מרחב ציבורי פתוח לשיתוף כתבי עת ופרסומים דיגיטליים של מוסדות מחקר רב-תחומי המובילים בישראל. הספריה פועלת על-פי התקנון המוסכם לגבי תכנים, מבנה, ניהול ותנאי השימוש במאגר המחקרים. לקוח חדש? מומלץ לעיין בתקנון הספריה לפני קבלת השירות.
'דין ומידע' באתר הספריה הלאומית

מדור מאגרי מידע באתר הספריה הלאומית עוסק במגוון הנושאים: לשון וספרות עברית, תולדות ישראל, חוק ומשפט, חינוך, תרבות, ועוד. לבקשתנו שולבה לאוסף הפניה למאגר 'דין ומידע' כמשאב מידע חשוב לחידושי המחקר הציבורי בישראל.